Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zlínský kraj vyhlašuje mimořádnou výzvu pro podávání rozvojových záměrů pro rok 2025.

V termínu od 28. 6. 2024 do 8. 7. 2024 do 24:00 bude otevřena aplikace KISSoS pro mimořádnou výzvu pro podávání rozvojových záměrů typu A (dále jen „RZ“) pro rok 2025, které reagují na obsah této mimořádné výzvy.

Tato mimořádná výzva je zaměřena na řešení konkrétních situací.

Definice Základní sítě a Zásobníku naleznete v dokumentu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023–2025 (dále také „SPRSS“). V tomto dokumentu naleznete také definici potřeb, hlavní cíle a další důležité informace: 

  • Výklad pojmů, strana č. 5 – 8 
  • Definice potřeb, strana č. 27 - 29 
  • Hlavní cíle SPRSS 2023-2025, strana č. 88 – 94
  • Hodnocení Rozvojových záměrů typu A, strana č. 103 – 105
  • Popis požadavků směřující k naplnění vize SPRSS 2023–2025 pro jednotlivé druhy sociálních služeb, příloha č. 1

Další důležité informace naleznete v těchto dokumentech:

  • Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

V případě dotazů k podávání RZ upřednostňujeme PÍSEMNOU FORMU a můžete kontaktovat:

Mgr. Evu Kvapilovou, tel.: 577 043 337, email: eva.kvapilova@zlinskykraj.cz nebo Mgr. Magdu Šimonkovou, tel.: 577 043 305, email: magda.simonkova@zlinskykraj.cz a v případě technických dotazů ke KISSoSu RNDr. Hanu Hartlovou, tel.: 577 043 338, email: hana.hartlova@zlinskykraj.cz.

 

Harmonogram pro Mimořádnou výzvu:

28. 6. 2024 – 8. 7. 2024 Podávání Rozvojových záměrů do aplikace KISSoS

9. 7. 2024 – 21. 7. 2024 Vyjádření SO ORP k souladu s komunitním plánem

22. 7. 2024 – 26. 7. 2024 Vyhodnocení RZ ze strany ZK

 

Mimořádná výzva je vyhlášena:

1) Vznik sociální služby Podpora samostatného bydlení v SO ORP Zlín.

Kapacita je poptávána pro Základní síť.

Požadavky:

Druh sociální služby:   Podpora samostatného bydlení

Forma:                                Terénní

Území:                                SO ORP Zlín

Cílová skupina:              osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením (mentální a duševní postižení) a osoby s chronickým duševním onemocněním

Kapacita:                          2,00 úvazky v PP (1,00 úvazek v PP bude finančně podpořen z Programu „Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III“ a 1,00 úvazek v PP bude finančně podpořen z „Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje“)

Termín realizace:        k 1. 1. 2025

Mimořádná výzva reaguje na nepokrytou Potřebu č. 2 (Potřeby klientů v pobytových zařízeních, začlenění do běžné společnosti zejména v souvislostí s transformací sociálních či zdravotnických zařízení) v SO ORP Zlín. Podpořena bude sociální služba Podpora samostatného bydlení v kapacitě 2,00 úvazků v PP v území SO ORP Zlín, kde chybí sociální služba, která by umožnila přechod klientů z Chráněných bydlení do samostatného bydlení s podporou služby Podpora samostatného bydlení. Cílem je začlenění cílové skupiny, která je definována v požadavcích bodu 1) do běžného života a jejich osamostatnění se ve vlastní domácnosti. Uvolněné kapacity v Chráněných bydleních budou k dispozici novým klientům. K realizaci vzniku služby budou částečně využity uvolněné prostředky z Programu „Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III“.

Tento bod vyhlášené mimořádné výzvy se váže na realizaci opatření 2.1.1 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2025 „Podporovat probíhající i začínající procesy směřující k deinstitucionalizaci a transformaci sociálních služeb, k deinstitucionalizaci zdravotnických zařízení pro cílové skupiny „senioři“ a „osoby se zdravotním postižením“.

 

2) Podání RZ poskytovatelem, který plánuje realizovat investiční projekt s vlivem na kapacity zařazené v síti SSL ZK a bude potřebovat vydat na tento záměr souhlasné stanovisko či vyjádření kraje k projektovému záměru.

Průběžně jsou řídícími orgány vyhlašovány výzvy na podávání individuálních projektů pro poskytovatele sociálních služeb. Oprávnění žadatelé v rámci projektové žádosti o podporu budou řídícímu orgánu dokládat povinné přílohy, z nichž některé musí být schváleny Zlínským krajem. Podáním RZ poskytovatel avizuje Zlínskému kraji svůj záměr a RZ bude sloužit jako podklad při rozhodování o vydání souhlasného stanoviska. Podané RZ budou zařazeny do Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2025.

 

3) Udržení kapacity končící sociální služby Nový domov Otrokovice (ID 3747876) v SO ORP Otrokovice k 31. 12. 2024 (Azylový dům), a to transformací do jiných druhů sociálních služeb poskytovatele Charita Otrokovice (IČO 46276262).

Kapacita je poptávána pro Základní síť.

Tento bod mimořádné výzvy je vyhlášen z důvodu ukončení sociální služby Nový domov Otrokovice (ID 3747876) pro cílovou skupinu rodiny s dětmi v kapacitě 20 lůžek. Služba bude ukončena k 31. 12. 2024, a to z důvodu ukončení nájmu v objektu poskytování a malé vytíženosti sociální služby. V době podávání rozvojových záměrů pro rok 2025 o této skutečnosti poskytovatel nevěděl, a proto nemohl podat RZ. Transformace uvolněné kapacity do jiných druhů sociálních služeb nemá vliv na nárůst prostředků pro financování sítě sociálních služeb Zlínského kraje. Část uvolněné kapacity bude transformována do služeb pro zajištění potřeb cílové skupiny rodiny s dětmi a zbývající kapacita bude na základě zjištěných nepokrytých potřeb v územích využita pro cílovou skupinu senioři a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Mimořádná výzva v bodě 3) je konkrétně vyhlášena:

3 a) Terénní služba rodinám s dětmi (ID 9696552)

Druh sociální služby:  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma:                              Terénní

Území:                              SO ORP Otrokovice

Cílová skupina:            Rodiny s dětmi

Kapacita:                        rozvoj o 1,00 úvazek v PP

Termín realizace:        k 1. 1. 2025

 

3 b) Dluhové poradenství Samaritán (ID 3228586)

Druh sociální služby: Odborné sociální poradenství

Forma:                             Převažující ambulantní

Území:                             SO ORP Otrokovice, Holešov, Zlín

Cílová skupina:            Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Kapacita:                        rozvoj o 0,50 úvazku v PP

Termín realizace:       k 1. 1. 2025

 

3 c) Charitní domov Otrokovice (ID 3807413)

Druh sociální služby: Odlehčovací služby

Forma:                              Pobytová

Území:                              SO ORP Otrokovice

Cílová skupina:             Senioři

Kapacita:                         rozvoj o 1 lůžko

Termín realizace:        k 1. 1. 2025

 

3 d) Charitní pečovatelská služba Otrokovice (ID 6495514)

Druh sociální služby: Pečovatelská služba

Forma:                              Terénní

Území:                              SO ORP Otrokovice

Cílová skupina:             Senioři

Kapacita:                         rozvoj o 0,60 úvazku v PP

Termín realizace:        k 1. 1. 2025

Na rozvoj sociální služby Charitní pečovatelská služba Otrokovice byl poskytovatelem již podán rozvojový záměr pro rok 2025 RZ_2025_A_235, který je zařazen v Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2025. RZ byl podán na rozvoj 0,56 úvazků v PP a z důvodu zaokrouhlení celkové kapacity zařazené v Základní síti na celé nebo poloviční číslo je kapacita zaokrouhlena na 0,60 úvazku v PP. Na tento bod mimořádné výzvy 3 d) nebude poskytovatel podávat nový RZ, ale bude použit RZ ze Zásobníku rozvojových záměrů pro rok 2025, který bude plně dohodnocen.

 

Podmínky pro podání RZ:

Posuzován v hodnocení nebude RZ podaný subjektem, který:

  • platně nevznikl a nemá IČO
  • nemá pravomocnou registraci k poskytování sociální služby, jejíž RZ podává a ani o registraci nepožádal s výjimkou subjektů, které nepodléhají povinnosti registrace.

Posuzován bude RZ podaný subjektem, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby. Výjimkou je podání RZ těmito subjekty:

  • obcí nebo její příspěvkovou organizací zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb.
  • krajem nebo jeho příspěvkovou organizací zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb.

Hodnoceny tedy budou i RZ podané obcí, krajem, příspěvkovými organizacemi zřízenými za účelem poskytování sociálních služeb obcí nebo krajem.

Podaný RZ je nepřenositelný na jinou právnickou/fyzickou osobu a předkladatel rozvojového záměru bude jeho realizátorem. Výjimkou je RZ podaný obcí nebo krajem, kdy realizace rozvojového záměru může být přenesena na příspěvkovou organizaci zřízenou za účelem poskytování sociálních služeb obcí nebo krajem, anebo na poskytovatele sociálních služeb, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby zařazené do sítě sociálních služeb Zlínského kraje. Změna realizátora rozvojového záměru musí být předem projednána s odborem sociálních věcí KÚZK.

Pokud si subjekt o registraci sociální služby požádal, pak je třeba doložit Žádost o registraci jako přílohu.

 

Podávání RZ do webové aplikace KISSoS

Konkrétní postup pro vyplnění jednotlivých typů RZ je součástí návodu ve webové aplikaci KISSoS, www.kissos.cz. Vyplňujte pouze barevně označené části v RZ typu A dle návodu.

V případě, že poskytovatel SSL reaguje na více bodů v rámci vyhlášené Výzvy, je nezbytné, aby podal RZ typu A samostatně na každý bod Výzvy.

 

Informace k hodnocení podaných RZ

Hodnocení RZ provádějí pracovníci odboru SOC KÚZK vždy dvoukolově a bude provedeno plné hodnocení.

Postup hodnocení pro RZ typu A:

1) Eliminační kritérium

Základní hodnocení, tedy oblast, která bude hodnocena vždy.

Soulad záměru s výkladem pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí je eliminačním kritériem základního hodnocení.

Proběhne u všech RZ.

 

2) První krok hodnocení

Hodnocení bude posuzováno v RZ typu A, a jedná se o binární hodnocení, tedy ANO / NE.

Jsou splněny požadavky ke konkrétnímu bodu výzvy:

Soulad RZ s komunitními plány (za soulad se považuje vyjádření obce ANO/JINÉ) ANO / NE

Druh sociální služby:              ANO / NE

Forma:                                          ANO / NE

Kapacita:                                     ANO / NE

Cílová skupina:                        ANO / NE

Území SO ORP:                       ANO / NE

V případě, že v některém z výše uvedených hodnoticích kritérií bude výsledek hodnocen jako NE, bude poskytovatel e-mailem vyzván k vysvětlení s lhůtou 5 kalendářních dnů. V případě, že bude vysvětlení akceptováno a výsledné hodnocení bude ANO, bude rozvojový záměr dále hodnocen. V případě, že vysvětlení akceptováno nebude a výsledné hodnocení bude NE (v kterémkoli kritériu), pak bude hodnocený RZ vyřazen.

 

3) Druhý krok hodnocení

Pokud bude na bod 1) mimořádné výzvy podáno více RZ a budou splněna všechna kritéria, pak bude přistoupeno k zaslání RZ vůči dotčenému ORP pro stanovení pořadí podaných RZ k podpoře.

RZ s nejvyšší mírou podpory bude přiděleno 10 bodů.

RZ s nižší mírou podpory bude přiděleno 5 bodů

Všem ostatním RZ bude přidělena 0.

Body mohou být přiděleny pouze jednomu RZ, nikoliv více.

 

Další informace k RZ:

Hodnocení jednotlivých typů RZ může být rozloženo v čase.

U RZ hodnocených i ve druhém kroku není nedosažení určitého počtu bodů důvodem pro vyřazení RZ.

Pokud nebude RZ zařazen do Základní sítě 2023-2025, bude zařazen do Zásobníku pro rok 2025.

RZ vybrané k podpoře budou zařazeny do „Podmínečných rozvojových opatření 2025“, které jsou součástí Zásobníku pro rok 2025. Pro přeřazení RZ do Základní sítě k 1. 1. 2025 je nutné postupovat podle principů pro rozvoj Základní sítě, které jsou uvedeny v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2025, části 3.2.1 až 3.2.3.

O přesunu kapacit do Základní sítě budou rozhodovat orgány Zlínského kraje. Aktualizovaná Základní síť 2023-2025 a Zásobník pro rok 2025 budou zveřejněny na webových stránkách kraje po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje.

Připravované rozvojové záměry je vhodné co nejdříve představit obcím, v jejichž územním obvodu se předpokládá realizace rozvojového záměru, a tudíž by mělo ze strany této obce dojít k finanční podpoře.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru