Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Oddělení silničního hospodářství KÚZK provádí výkon obecného stavebního úřadu na území Zlínského kraje, kdy postupuje v souladu s těmito právními předpisy:

  • zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláškou č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury ve znění pozdějších předpisů.

 

Obecný stavební úřad zajišťuje vedení řízení ve věci:

  • územní rozhodnutí,
  • rozhodnutí o vyvlastnění pro stavby dopravní infrastruktury.

 

Podrobný výčet všech činností a úkonů je stanoven ve výše uvedených právních předpisech.  

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru