Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedl Zlínský kraj vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury naší organizace.

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Ing. Igor Prosecký (kontaktní údaje jsou uvedeny níže)

Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:

 • telefonicky na číslo (+420) 544 520 022

Linka je obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00 hod. Upozornění: z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam. V případě, že si pořízení záznamu nepřejete, při zahájení hovoru tuto skutečnost oznamte.

 • e-mailem na adresu: oznamovatel@i3c.cz
 • písemně na adresu: Igor Prosecký, I3 Consultants, Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno. Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“
 • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou
 • prostřednictvím elektronického formuláře vnitřního oznamovacího systému, který je přístupný zde

Kategorie osob, jimž je náš oznamovací systém určen

V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímáme oznámení od níže uvedených kategorií osob:

 • uchazeč o zaměstnání;
 • zaměstnanec, vykonávající činnost na základě pracovní smlouvy v rámci pracovního poměru nebo dohody o práci vykonávané mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce);
 • osoba samostatně výdělečně činná;
 • osoba vykonávající práva spojená s účastí v právnické osobě;
 • osoba vykonávající funkce člena orgánu právnické osoby;
 • osoba plnící úkoly v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet;
 • osoba spravující svěřenecký fond;
 • osoba vykonávající dobrovolnickou činnost na základě smluvního vztahu se ZK;
 • osoba vykonávající odbornou praxi nebo stáž;
 • osoba vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné plnění.

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo námi zřízený vnitřní oznamovací systém, lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, který je dostupný zde.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru