Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA

Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA

Od 1. května 2022 se stala ředitelkou Krajského úřadu Zlínského kraje Jitka Hlavačková. Prostředí organizace dobře zná, pracuje zde od roku 2006. Nejprve na Odboru projektového řízení, kde několik let vedla Oddělení přípravy a realizace projektů, od ledna 2021 do dubna 2022 pak působila ve funkci vedoucí odboru Kancelář hejtmana.

Studovala doktorské studium na Fakultě technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na Newport International University pak vystudovala obor zaměřený na řízení společností, finance a personalistiku. 

Ředitel krajského úřadu:

 • je zaměstnancem kraje
 • stojí v čele krajského úřadu
 • v případě nepřítomnosti je zastupován zástupcem ředitele
 • za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné a přenesené působnosti je odpovědný hejtmanovi
 • je oprávněn zúčastňovat se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním
 • nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích. Jeho funkce je neslučitelná s funkcí poslance a senátora Parlamentu České republiky a s funkcí člena zastupitelstva územního samosprávného celku

Ředitel zejména:

 • zajišťuje úkoly v přenesené působnosti kraje vyplývající ze zvláštních zákonů
 • podává Ústavnímu soudu návrh na zrušení nařízení obce za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem
 • podle zvláštních předpisů plní vůči zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu funkci statutárního orgánu zaměstnavatele
 • stanoví podle zvláštních předpisů platy zaměstnancům kraje zařazeným do krajského úřadu
 • je nadřízeným všech zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a kontroluje jejich činnost
 • vydává zejména organizační a pracovní řád, spisový řád a skartační řád krajského úřadu
 • je oprávněn předkládat radě návrhy na vydání nařízení kraje
 • určuje po projednání s hejtmanem své zástupce
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou nebo hejtmanem
 • plní úkoly stanovené v samostatné působnosti zastupitelstvem a radou a další úkoly stanovené zákonem

Krajský úřad:

 • tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu
 • člení se na odbory a oddělení
 • plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí
 • vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě nebo zvláštnímu orgánu
 • kontroluje v souladu s příslušnými zákony činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru