Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Značka Zlínského kraje

CZ ZK.jpg (88 KB)

Více na www.krajbezhranic.cz

 

Loga a jeho aplikace (tzv. vizuální styl) jsou vizuálním ztvárněním značky ZK. Ústředním symbolem loga je černý čtve­rec. Z něj Zlínský kraj vizuálně i sémanticky vyrůstá a zároveň jej přerůstá.

Čtverec zpodobňuje výchozí bod, základnu, která absorbovala to, co dělá ZK jedinečným a co je z hlediska budová­ní značky kraje nosné: živý tvůrčí duch, podnikatelské DNA, tradice, ambice, světovost, odvaha ad. Z tohoto čtverce, základny formované už před Baťou – a později Baťou silně vytvrzené – ZK vyrostl (a nadále vyrůstá). Sekundárně je čtverec tvarem typickým pro zlínskou architekturu a jeho čtyři rohy symbolizují čtyři historické okresy.

Čtverec lze však zároveň vnímat i jako protipól výše řečeného, jako jakousi škatulku, do níž je ZK zvnějšku často za­řazován („ta periferie s nízkými platy na východě republiky daleko od Prahy“); „malý lokální dvorek“; uzavřenost před světem; vlastní komfortní zónu; vlastní stín, jenž (ne)lze překročit; hranici (geografickou i mentální) či pověstný „box“ z anglického idiomu „outside the box“ odkazujícího na schopnost popřít zaběhlé paradigma a přijít se světovým tvůr­čím řešením. To vše ZK přerůstá, překračuje.

A že ten černý čtverec zakrývá kus slova „Zlínský“, že žádné logo na světě svou část nezakrývá a že to je „jakési divné“ nebo „moc černé a málo barevné“? My jsme Zlínský kraj – my si můžeme dovolit být jiní.


Použití značky

 • Značku kraje tvořenou grafickým symbolem kraje, písmem a barevností používají orgány Zlínského kraje výhradně pro účely své jednotné prezentace. Tyto tři základní prvky jednotného vizuálního stylu vytváří image kraje, jsou komunikačním prostředkem s občany a nositelem základních informačních sdělení, provázejících návštěvníky i obyvatele kraje.
 • Značka se používá v interní i externí komunikaci:
  a) při plošné aplikaci (administrativní tiskoviny kraje a úřadu, vizitky, dopisní obálky atd.),
  b) při prostorové aplikaci (prostorové modely, orientační systémy),
  c) na prezentačních předmětech a materiálech propagační povahy.
 • Značka může být poskytnuta fyzickým a právnickým osobám pouze v souvislosti s přípravou propagačních materiálů kraje a krajského úřadu a v souvislosti s přípravou propagačních materiálů zmiňujících Zlínský kraj a odkazujících na něj.
 • Žádost o souhlas s použitím značky vyřizuje Oddělení komunikace a vnějších vztahů krajského úřadu na základě předloženého grafického návrhu zamýšleného použití. Žádost zasílejte elektronicky na email: propagace@kr-zlinsky.cz.
 • Značka kraje je podle zákona č. 441/2003 Sb., (zákon o ochranných známkách), v platném znění, ochrannou známkou, která se zapisuje do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví. Zápisem ochranné známky se výlučným majitelem stává Zlínský kraj. Použití značky a dalších prvků jednotného vizuálního stylu kraje bez písemného souhlasu pověřených osob, a tedy bez písemně vyjádřeného souhlasu majitele, bude kraj považovat za zneužití a poškození svých práv, která vyplývají ze zákona o ochranných známkách a bude postupovat v souladu s ním.

Znak a vlajka Zlínského kraje

znak.gif (6 KB)

Autorem obrazové předlohy znaku je Miroslav Pavlů. Obrazová předloha a její digitalizace byly uskutečněny v roce 2001. Podobu znaku a vlajky Zlínského kraje schválilo na svém zasedání Zastupitelstvo Zlínského kraje v září 2001. Oficiální dekret byl Václavem Klausem předán 21. ledna 2002.

V modrozlatě čtvrceném štítu je v prvním poli moravská orlice a ve druhém poli postavená zavřená modrá kniha se stříbrnou ořízkou a zlatým patriarším křížem na deskách. Ve třetím poli se kříží sekery - valašky na černých topůrkách přeložené položenou modrou radlicí a převýšené modrým vinným hroznem. Ve čtvrtém poli je zlatá osmihrotá hvězda.

První pole se zemským znakem odkazuje na příslušnost Zlínska k Moravě. Druhé pole pak připomíná, že na území kraje leželo jádro Velkomoravské říše spjaté s působením věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Třetí pole poukazuje na přírodní a kulturní rozmanitost oblasti, neboť kraj slučuje díl hornatého Valašska, část úrodné Hané i vinorodý region Slovácka. Hvězda v posledním poli byla převzata ze znaku města Zlína.

 

Použití znaku a vlajky

 • Znak kraje jsou oprávněny užívat orgány kraje - zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman, krajský úřad - a jednotliví členové rady, a to zejména na budovách a v místnostech, kde tyto orgány sídlí.
 • Znakem kraje mohou být označeny budovy, v nichž sídlí právnické osoby a organizační složky zřízené nebo založené krajem.
 • Ostatní subjekty mohou užívat znak kraje pouze se souhlasem Zlínského kraje.
 • Žádost o souhlas s použitím znaku vyřizuje Oddělení komunikace a vnějších vztahů úřadu na základě předloženého grafického návrhu zamýšleného použití. Žádost zasílejte elektronicky na email: propagace@kr-zlinsky.cz
 • Znak není určen k prezentaci na propagačních materiálech Zlínského kraje nebo materiálech jiných subjektů.
 • Vlajka kraje se užívá například při příležitostech státních svátků, při příležitostech republikového významu vyhlášených Ministerstvem vnitra ČR nebo při příležitostech místního významu vyhlášených krajem. Vlajka se vyvěšuje na budově, která je sídlem Zlínského kraje, na budovách, v nichž jsou umístěna praco- viště kraje a jeho organizační složky, v sídlech právnických osob založených krajem a na budovách, v nichž působí orgány obcí Zlínského kraje.
 • Pokud se vyvěšuje vlajka kraje současně se státní vlajkou České republiky, umísťuje se státní vlajka vždy na nejčestnějším místě, v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR, ve znění pozdějších právních předpisů. vlajka.gif (7 KB)

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru