Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). K provádění tohoto zákona v podmínkách Krajského úřadu Zlínského kraje schválil ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje směrnici (SM/08), v níž je stanoven postup, který musí povinný subjekt dodržet a který je závazný pro všechny zaměstnance kraje zařazené do Krajského úřadu Zlínského kraje.

Poskytování informací

Zákon rozlišuje dvojí způsob poskytování informací:

 1. na základě individuálních žádostí,
 2. zveřejněním.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Způsob podání je uveden zde.
Informace jsou poskytovány vyřízením žádosti, kterou podle zákona podala fyzická nebo právnická osoba (dále jen „žadatel“).
Vyřízením žádosti se rozumí:

 1. poskytnutí informace (zpracování žádosti, vyhotovení a schválení obsahu informací, podepsání a vypravení poskytovaných informací elektronickou poštou nebo odeslání informací žadateli v jiné formě),
 2. odkaz na zveřejněnou informaci,
 3. vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o odmítnutí části žádosti a jeho odeslání žadateli,
 4. odložení žádosti.

Kompetence k poskytování informací

Ústně podanou žádost vyřídí věcně příslušný odbor.
Písemnou žádost o poskytnutí informace vyřídí odbor právní a Krajský živnostenský úřad (dále jen „odbor PŽÚ“).

Poskytování informací zveřejněním

Za zveřejňování informací dle zákona a vyhlášky č. 515/2020 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, odpovídá odbor PŽÚ.
V případě, že žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může být informace ve lhůtě 7 dnů poskytnuta sdělením údaje umožňujícího vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkazem na související internetovou stránku. Pokud žadatel i přesto trvá na přímém poskytnutí informace, odbor PŽÚ mu ji poskytne jen v tom případě, že žádost nebyla podána elektronicky.

Ústní žádost o poskytnutí informace

Na ústní žádost poskytne věcně příslušný odbor ústní informaci.
Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

Písemná žádost o poskytnutí informace

Písemné žádosti o poskytnutí informace lze podat:

 1. předáním žádosti na podatelně krajského úřadu,
 2. poštou
 3. prostřednictvím elektronických komunikací (e-podatelna, datová schránka).

Způsob podání je uveden v bodě č. 10.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 1. zda je určena povinnému subjektu (Zlínskému kraji a jeho orgánům),
 2. že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona,
 3. kdo ji podává (fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).

Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 písm. a) a b) a adresu pro doručování, není žádosti ve smyslu zákona.

Vyřizování písemných žádostí

Písemné žádosti o poskytnutí informace vyřizuje odbor PŽÚ.

Forma poskytování informací

Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
Pokud je to možné s přihlédnutím k povaze podané žádosti a způsobu záznamu požadované informace, poskytne se informace v elektronické podobě.
Informace mohou být žadateli poskytnuty:

 1. ústně (pouze v případě ústně podané žádosti),
 2. písemně (elektronicky, poštou, osobním předáním),
 3. na paměťových discích,
 4. nahlédnutím do dokumentu či spisu.

O formě poskytování informace rozhoduje odbor PŽÚ, a to s ohledem na obsah žádosti. Vždy je však povinen poskytnout informaci písemně, pokud o to žadatel požádá.

Úhrada nákladů za poskytnutí informace

Za poskytnutí informace může být požadována úhrada nákladů dle platného sazebníhu úhrad, který je zveřejněn v bodě 12 této sekce.
Má-li být poskytnutí informace zpoplatněno, odbor PŽÚ tuto skutečnost žadateli písemně oznámí spolu s výši úhrady ještě před poskytnutím informace, jinak na úhradu nákladů ztrací nárok. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena, musí obsahovat požadovanou částku, lhůtu k zaplacení (datum splatnosti), číslo účtu a variabilní symbol, informace o možnosti podat stížnost, o nadřízeném orgánu, který je příslušný k vyřízení stížnosti, jakož i o následcích neuhrazení nákladů za poskytnutí informace.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí částku v plném rozsahu, žádost se odloží, přestože je informace již zpracována. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží.
Náklady na poskytnutí informace, které nepřesáhnou částku 100 Kč, nejsou požadovány.
Úhradu za poskytnutí informace se provádí na základě oznámení některým z těchto způsobů:

 1. platbou na příjmový účet kraje (číslo účtu 2786182/0800, variabilní symbol 211110),
 2. platbou v hotovosti do pokladny krajskéhú úřadu,
 3. poštovní poukázkou, přičemž žadateli musí být předána poukázka se všemi náležitostmi.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru