Bc. Jan Vandík DiS.148

Dostavbu dopravní a technické infrastruktury propojující západní část Strategické průmyslové zóny (SPZ) Holešov s její centrální částí schválili krajští radní. Předpokládané náklady činí 584 milionů korun. Stavební práce by měly být zahájeny v létě příštího roku a dokončeny do konce roku 2027.

„V současné době je zhruba pětaosmdesát procent zasíťovaných pozemků pro menší příchozí investory v centrální části zóny už prodáno nebo zasmluvněno. Je tedy nezbytné pokračovat v přípravě dalších pozemků k prodeji. Bez toho nebude možné nové investory do zóny přilákat,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro strategický rozvoj Lubomír Traub.

Koncepce rozvoje SPZ Holešov počítá s různorodým obsazováním zóny, co se týká oboru i velikosti investorů. Ponechá se přitom ucelené území pro velké záměry o výměře nad 50 hektarů s možností jejího dalšího rozšíření. Další plochy budou vymezeny pro veřejný prostor, volnočasové aktivity a doplňkové služby. 

„Součástí dostavby nové infrastruktury budou rozvody vody a plynu, dešťová i splašková kanalizace, telekomunikační sítě, veřejné osvětlení, účelové komunikace, stezky pro cyklisty a chodce a také sadové úpravy,“ informoval krajský radní pro investice Zbyněk Fojtíček.

Výstavba nové infrastruktury bude probíhat po etapách, postupně podle potřeb obsazování zóny a zdrojů financování.

Zpracoval: Jan Vandík

⬛ Kontakt pro média:

Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz