Bc. Miroslava Švecová77

Krajský úřad Zlínského kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti, stanovil termín sčítání zvěře ve všech honitbách na území kraje na den 24. 2. 2024.

Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů (do 1. 3. 2024) výsledek písemně oznámit orgánu státní správy myslivosti, kterým je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Pokud některý držitel honitby nebude souhlasit s výsledkem provedeného sčítání a oznámí to písemně orgánu státní správy myslivosti nejpozději do 8. 3. 2024, nařídí tento orgán nové konečné sčítání v termínu 16. března 2024.