Bc. Jan Vandík DiS.37

XV. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování určená pro základní a střední školy ve Zlínském kraji se 22. listopadu 2023 uskutečnila v kongresovém sále Střední průmyslové školy Otrokovice. Jejím cílem bylo přiblížit a upozornit na změny a novinky v oblasti prevence rizikového chování. Konference nastínila nové trendy v oblasti návykových látek, kyberprostoru a v prevenci obecně i důsledky v chování dětí a mládeže způsobené současnou nelehkou situací. Nabídla jiný pohled na problematiku a možnosti řešení daných obtíží.

„Dovolte, abych vás srdečně přivítala na dnešní konferenci. Velmi si vážím možnosti setkání s vámi, s našimi hosty a lektory. Krajská konference Zlínského kraje se v našem kraji stala pravidelnou a pedagogickými pracovníky vyhledávanou vzdělávací aktivitou. Vytváří prostor pro získání aktuálních informací z oblasti primární prevence rizikového chování, sdílení zkušeností a v neposlední řadě osobní setkání vás všech, kteří se prevencí zabýváte. Dnešní náročná doba si vyžaduje, abychom se prevenci věnovali velmi důrazně a podporovali všechny, kteří se jí zabývají. To je také důvod, proč byl tento školní rok vyhlášen Rokem prevence a současně jsme v připravovaném rozpočtu na rok 2024 navýšili alokovanou částku na podporu preventivních aktivit ve školách Zlínského kraje,“ řekla v úvodu konference radní Zlínského kraje pro oblast školství Zuzana Fišerová.

Jak na konferenci zaznělo, s prevencí rizikového chování je možno se setkat v různých formách a podobách po celý život. Zasahuje do mnoha oblastí lidského bytí. Současná doba poznamenaná pandemií Covid-19, válkou na Ukrajině, energetickou krizí a vlnou zdražování vnesla do života všech mnoho změn a otazníků. Tyto změny zasáhly samozřejmě i žáky, studenty, ale také pedagogy. Záměrem konference bylo zvýšit kompetence a odbornost pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování. Díky tomu se udrží kvalita a efektivita preventivních aktivit, což bude mít příznivý dopad na děti, žáky a studenty.

Téma letošní krajské konference znělo: „Nové trendy v prevenci rizikového chování“. Pozornost byla zaměřena na novinky a trendy v oblasti návykových látek a kyberprostoru, na představení činnosti Národního pedagogického institutu a na přednášku k rozvíjení všímavosti a pozornosti u dětí a mládeže. Sledování novinek a trendů v oblasti prevence chování je nutné pro předcházení rizikových projevů chování dětí, žáků a studentů. Jedná se o oblast velmi náročnou a citlivou zároveň a letošní konference měla pomoci se v této problematice zorientovat a nalézt mnohé odpovědi.

Hlavními lektory byli Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D., Martin Kožíšek, JUDr. PhDr. Dušan Fousek a Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D. – Autor mnoha monografií a odborných článků přiblížil novinky a trendy v oblasti návykových látek, legislativu a změny v legislativě pro tuto oblast.

Martin Kožíšek – Rizikovému chování na internetu se věnuje už od roku 2006. Stál u zrodu sociálních sítí Lidé.cz a Spolužáci. V současné době má na starost projekty v oblasti RCH na internetu ve sdružení CZ.NIC, zejména Safer Internet Centrum ČR. Je autorem mnoha realizovaných projektů a výukových materiálů v České republice. Za ně obdržel od prezidenta republiky Zlatý záchranářský kříž za výjimečný a kreativní počin k osvětě a vzdělávání v záchranářství.

JUDr. PhDr. Dušan Fousek – Představil činnost Národního pedagogického institutu ČR nejen pro oblast prevence. Přiblížil nabídku kurzů, seminářů a přednášek. Nabízené projekty jsou zaměřeny na další vzdělávání a podporu pedagogických pracovníků škol a školských zařízení a zvyšování kvality. Dále připomněl systém evidence preventivních aktivit a možnosti jeho využití při tvorbě preventivních programů škol.

Mgr. Martin Kupka, Ph.D. – Přiblížil téma rozvíjení všímavosti a pozornosti u dětí a dospívajících. Přednáška byla zaměřena na popis základních technik a postupů. Určena byla primárně metodikům prevence, speciálním pedagogům a školním psychologům. V teoretické rovině se účastníci dozvěděli, jak lze přistupovat k pozornosti a všímavosti dětí a dospívajících, co je vhodné z hlediska kultivace pozornosti a všímavosti, a co naopak pozornosti a všímavosti v dlouhodobé perspektivě škodí.

⬛ Kontakt pro média:
Soňa Ličková
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 602 671 376
sona.lickova@zlinskykraj.cz