Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Jejím předsedou je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje. Bezpečnostní rada kraje se řídí statutem bezpečnostní rady kraje a jednacím řádem bezpečnostní rady kraje. Bezpečnostní rada projednává úkoly k zabezpečení krizové připravenosti a zpravidla se schází dvakrát do roka, v případě potřeby i častěji.

 • Z každého jejího zasedání je přijato usnesení, prostřednictvím kterého přijímají její jednotliví členové úkoly.
 • Bezpečnostní rada kraje je koordinačním orgánem pro přípravu na krizové situace.

Složení bezpečnostní rady kraje:

Bezpečnostní rada kraje byla zřízena nařízením hejtmana Zlínského kraje a má v současné době 10 členů.

1.   Ing. Radim Holiš                                        hejtman Zlínského kraje - předseda Bezpečnostní rady Zlínského kraje 

2.   Bc. Hana Ančincová                               statutární náměstkyně hejtmana Zlínského Kraje

3.   Ing. Jitka Hlavačková, Ph.D., MBA     ředitelka Krajského úřadu Zlínského kraje

4.   plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA  ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje

5.   plk. Ing. Vít Rušar                                      ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

6.   JUDr. Josef Valenta                                   ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje

7.   plk. gšt. Ing. Petr Potyka                         ředitel Krajského vojenského velitelství Zlín

8.   MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D.               ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

9.   Ing. Karol Muránsky                                  vedoucí odboru zdarvotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje

10. Ing. Robert Pekaj, MPA                            tajemník Bezpečnostní rady Zlínského kraje

Bezpečnostní rada kraje projednává:

 • Stav připravenosti kraje na řešení krizových situací.
 • Krizový plán kraje.
 • Havarijní plán kraje
 • Vnější havarijní plány, je-li jejich zpracovatelem kraj.
 • Návrh koncepce ochrany obyvatelstva na území kraje a její rozpracování do plánů pro jednotlivá ochranná opatření.
 • Zprávu o stavu monitorovacích, informačních a spojovacích systémů na území kraje a návrhy rozvoje těchto systémů.
 • Finanční zabezpečení přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací na území kraje včetně informace
          o náhradách za omezení vlastnického nebo užívacího práva a poskytnutí pomoci a náhrady škody vzniklé v souvislosti
          se záchrannými a likvidačními pracemi nebo cvičením při zásahu integrovaného záchranného systému.
 • Návrhy dohod o spolupráci při řešení krizových situací s jinými kraji a při poskytování pomoci s územními celky sousedního
          státu.
 • Závěry z kontrol prováděných v rámci prověřování krizové připravenosti kraje.
 • Dokumenty související s krizovou připraveností kraje a činností integrovaného záchranného systému v kraji.
 • Závěrečnou zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatřeních a navrhuje způsob odstranění nedostatků.
 • Způsob seznámení obcí, právnických a fyzických osob s charakterem ohrožení na území kraje a s krizovými opatřeními.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru