Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o působnosti v oblasti cen) upravuje působnost ministerstev, jiných správních úřadů, finančních ředitelství, krajů a obcí v oblasti cen.

Obec a kraj dle zákona o působnosti v oblasti cen, v rozsahu a za podmínek stanovených v rozhodnutí Ministerstva financí, mohou nařízením stanovit:

1. maximální ceny, pokud nejsou stanoveny Ministerstvem financí,

2. maximální ceny nižší, než jsou maximální ceny stanovené Ministerstvem financí,

3. maximální ceny vyšší, než jsou maximální ceny stanovené Ministerstvem financí nebo určit případy, na které se maximální ceny stanovené Ministerstvem financí nevztahují,

4. cenovou mapu stavebních pozemků podle § 10 zákona č.151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

Nařízení týkající se bodů 1 až 3 musí být v souladu s Cenovými výměry, kdy Ministerstvo financí obvykle v prosinci každého roku vydává Cenový výměr, ve kterém jsou stanoveny maximální ceny pro vybrané oblasti pro následující rok. Cenové výměry jsou zveřejňovány v Cenových věstnících a na webových stránkách Ministerstva financí.

V Cenovém výměru v části I., oddíl B je stanoveno, ve kterých oblastech mohou být vydána nařízení kraje a obce ve věci stanovení maximálních cen. Tento výčet je taxativní, obec ani kraj si jej nemůže rozšířit. Nařízení se vydává při splnění podmínek stanovených v § 1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění  pozdějších předpisů.

Maximální ceny, které mohou stanovit kraje a obce podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Dle výměru MF č. 01/2021, ze dne 7.12.2020, se jedná o následující oblasti:

1. Odtahová služba, z toho jen nucené odstranění vozidla podle podmínek stanovených jiným právním předpisem a v nařízeních obce včetně střežení vozidla na parkovišti a případného přitažení zpět.

2. Veřejná linková osobní vnitrostátní silniční doprava a železniční osobní vnitrostátní doprava provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního předpisu.

3. Doprava osob městská hromadná.

4. Taxislužba osobní na území obce.

5. Služby parkovišť.

6. Výkony bezpečnostní a pořádkové ostatní, z toho jen přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla podle jiného právního předpisu.

7. Služby krematorií, z toho jen zpopelnění zemřelého a ostatků v rakvi, uložení popele do pevně uzavíratelné urny s označením včetně ceny urny.

8. Pronájem obřadních místností pro smuteční obřady.

9. Pohřební služby.

10. Služby hřbitovní v nařízeních obcí.

11. Kontrola a revize spalinové cesty.

12. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a energetických posudků podle jiného právního předpisu.

13. Užití příjezdového a odjezdového stání určeného k účelu výstupu (nástupu) osob a vyložení (naložení) zavazadel vyhrazeného jako část zastávky vymezené označníkem obsahující rovněž informace o linkách, které u tohoto označníku zastavují, včetně jízdních řádů jednotlivých linek a dalších informací o dopravě, případně o Integrovaném dopravním systému, do kterého je linka začleněna; odstavení vozidla mezi jeho příjezdem a odjezdem.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Milan Jonák

577 043 571

milan.jonak@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru