Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

  • Získává a shromažďuje informace o regionálních kulturních hodnotách, o specificích území, projevech tradiční lidové a umělecké kultury, tradicích, festivalech, folklorních aktivitách, mistrech tradiční rukodělné výroby a nemateriálních statcích UNESCO apod.
  • Odpovídá za administraci Fondu Zlínského kraje – sekce KULTURA – programy na podporu audiovizuální tvorby, na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního i nadregionálního významu, Otevřené brány apod.
  • Zabezpečuje metodické vedení a koordinaci činností paměťových institucí kraje a organizací působících v oblasti kultury (příspěvkové organizace) včetně zřizovatelských kompetencí.
  • Koordinuje a organizačně zabezpečuje projekty v oblasti kultury.
  • Administruje smluvní dohody na zabezpečení regionálních funkcí knihoven.
  • Administruje a organizuje předání ocenění Pro AMICIS MUSAE, Knihovna a knihovník roku, Mistr tradiční a rukodělné výroby.
  • Odpovídá za aktualizaci Koncepce rozvoje kultury ve Zlínském kraji a spolupracuje na tvorbě celostátní kulturní politiky, koordinuje její územní dopady a vymezuje hlavní územní problémy a priority.
  • Sleduje profesionální a neprofesionální kulturní aktivity, provádí analýzy současné situace kultury v kraji a sleduje rozvojové trendy.
  • Metodicky dohlíží na plnění úkolů a činností dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovních a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru