Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

                                                  

Název projektu: Digitální technická mapa ČR ve Zlínském kraji

Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Období realizace:

  1. 1. 2021 – 30. 9. 2023

Celkové výdaje projektu: 194 012 977,15 Kč

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 164 149 400,82

Vlastní zdroje žadatele: 29 863 576,33 Kč

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvoření digitální technické mapy (DTM) Zlínského kraje v smyslu zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., Zákon o zeměměřictví. Podstatou DTM je jednotná správa, aktualizace, tvorba a vzájemné sdílení technických map mezi jejich uživateli. Výstupy projektu nyní slouží všem uživatelům DTM, tj. investorům, správcům inženýrských sítí, občanům, veřejné správě, projektantům a geodetům.

Digitální technická mapa zajišťuje úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro další agendy veřejné správy a činnosti. Výše uvedené informace se týkají celého území ČR a jsou dostupné jako celek z jednoho místa.

Pokrytí území ČR digitálními technickými mapami je důležitým předpokladem pro zrychlení přípravy staveb a součástí řešení pro zrychlení stavebních řízení

Výstupy projektu:

  • byla pořízena data základní prostorové situace (ZPS) v rozsahu 42 310 ha. Data byla pořízena metodou konsolidace a novým mapováním,
  • byla pořízena data dopravní infrastruktury (DI) v rozsahu 2 261 km, bylo zmapováno všech 1 761 km komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje a doplněno 500 km DI v majetku obcí. Data byla pořízena novým mapováním,
  • byla pořízena data technické infrastruktury v rozsahu 994 km, zmapována byla infrastruktura v krajských areálech a pořízena data o technické infrastruktuře 54 obcí Zlínského kraje. Data byla pořízena konsolidací stávajících dat, novým mapováním formou zaměření, vyšetření a radiolokace,
  • data TI a DI byla pořízena celkem pro 60 obcí ZK,
  • byla pořízena podkladová data – letecké snímky a ortofotomapa, a to pro území, kde probíhalo pořízení dat ZPS a DI (ortofotomapa pokrývá 55 % území Zlínského kraje),
  • byl pořízen potřebný hardware (servery, disková pole a zálohovací zařízení),
  • byl vyvinut a implementován informační systém DTM ZK.

Pořízená data odpovídají vyhlášce č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje a jsou zpřístupněna prostřednictvím IS DTM ZK. Před jejich zpřístupněním byla data kontrolována technickým dozorem (jejich struktura, formát a soulad s platnou legislativou).

 

 

Cílová skupina:

Občané ČR

Aktuální stav:

Realizace projektu byla ukončena, projekt je v udržitelnosti.

Kontaktní osoba:

Mgr. Šárka Vojkůvková, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 846, e-mail: sarka.vojkuvkova@zlinskykraj.cz

Mgr. Irena Křeková, odborný garant, tel.: +420 577 043 263, e-mail: irena.krekova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru