Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

V případě, že se hlásíte na výběrové řízení pro obsazení volné pracovní pozice, je nutno doložit následující dokumenty:

a) Písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
  • jméno, příjmení a titul,
  • datum a místo narození,
  • státní příslušnost,
  • místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu),
  • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  • datum a podpis.
 
b) Životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 
c) Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 
Výše zmíněný dokument lze získa na Českém Podacím Ověřovacím Informačním Národním Terminále (Czech Point), což je asistované místo výkonu veřejné správy, kde o něj může každý člověk zažádat.
 
 
d)  Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Vidimaci (ověřování listin) lze provést u notářů, na příslušných úřadech, hospodářských komorách a poštách (pokud je spojeno se službou Czech POINT).
 
 
Hlásíte-li se na obsazení pozice vedoucího úředníka je třeba navíc přiložit:
  • lustrační osvědčení nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení nebo případně kopii žádosti o vydání lustračního osvědčení (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971)
  • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971)

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru