MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje

Termín vyhlášení programu: 27.09.2023

Příjem žádosti dotačního programu: 30.10.2023 -> 31.05.2024

Finanční alokace: 39,411 (20 + 19,411) mil. Kč

Oblast (sekce) dotace: Mládež a sport

Žadatelé mohou předkládat Žádost o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“) průběžně od 30.10.2023 do 31.05.2024 13:00 hodin. Žádost určená k odeslání bude zveřejněna ode dne zahájení příjmu žádostí.

 

Kontaktní emaily pro zasílání žádostí:

Opatření 1.1. Technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) stávajících sportovních zařízení včetně jejich zázemí
email: anna.fenykova@zlinskykraj.cz

Opatření 1.2. Výstavba nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí
email: anna.fenykova@zlinskykraj.cz

Opatření 1.3. Pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku určeného pro zajištění provozu sportovní činnosti
email: radka.kriklavova@zlinskykraj.cz