Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Důležité upozornění pro provozovatele zařízení ke sběru, úpravě a využívání odpadů na končící platnost souhlasu k provozování zařízení vydaného dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

 
Krajský úřad Zlínského kraje, jakožto věcně místně příslušný orgán státní správy k vydávání povolení provozu zařízení k nakládání s odpady dle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, upozorňuje provozovatele zařízení ke sběru, úpravě a využití odpadů, kteří doposud provozují svá zařízení na základě souhlasu vydaného dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (zákon zrušen k 01. 01. 2021), že v souladu s přechodným ustanovením § 153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, je možno taková zařízení provozovat do uplynutí doby platnosti souhlasu, nejdéle však do 31. 12. 2023.
 
Platí tedy, že zařízením provozovaným na základě souhlasu dle § 14 odst. 1, kterým byla stanovena souhlasem platnost po termínu 01. 01. 2024 a dále, končí platnost takového souhlasu k 31. 12. 2023.  Pokud provozovatel takového zařízení požádá o  vydání povolení dle § 21 odst. 2 nejpozději 6 měsíců před uplynutím platnosti souhlasu (tedy do 30. 06. 2023), smí být zařízení provozováno na základě souhlasu do dne, kdy o jeho žádosti krajský úřad pravomocně rozhodne.
 
V souladu s § 40 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je lhůta zachována, je-li posledního dne lhůty (tedy 30. 06. 2023) žádost podána Krajskému úřadu Zlínského kraje (elektronicky prostřednictví datové schránky, případně v listinné podobě prostřednictvím podatelny), a též,  je-li žádost poslední den lhůty předána k doručení Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím držitele poštovní licence.
 
Obsahové náležitosti žádosti o vydání povolení provozu dle § 21 odst. 2 jsou stanoveny v příloze č. 3 zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Bez povolení provozu dle § 21 odst. 2 smí být v souladu s § 21 odst. 3 zákona o odpadech provozována pouze zařízení k využívání nebo skladování odpadů, uvedená v příloze č. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 
Kontaktní osoby:
pro okres Uherské Hradiště - Ing. Kukučková Jana,  jana.kukuckova@zlinskykraj.cz,  tel: 577 043 354     
pro okres Vsetín - Bc. Němečková Magda, magda.nemeckova@zlinskykraj.cz, tel: 577 043 363
pro okres Kroměříž - Bc. Miroslava Švecová, miroslava.svecova@zlinskykraj.cz, tel: 577 043 381
pro okres Zlín - Bc. Pekárek Milan, milan.pekarek@zlinskykraj.cz ,tel: 577 043 360
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru