Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název:

Eliminace javoru jasanolistého v EVL Kněžpolský les

Program:
Operační program Životní prostředí

Prioritní osa:
6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory:
6.2 – Podpora biodiverzity

Období realizace:
březen 2013 – září 2015

Celkový rozpočet:
1.460.248 Kč

Financování:
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – 85 %
Státní fond životního prostředí ČR – 5 %
Zlínský kraj – 10 %

Stručný obsah:
Předmětem projektu je eliminace nepůvodního druhu dřeviny javoru jasanolistého (Acer negundo) v lesním komplexu EVL Kněžpolský les na levém břehu řeky Moravy, o výměře 334, 4303 ha. Šíření druhu ohrožuje přirozená lesní společenstva – porosty nepůvodního druhu potlačují původní bylinný podrost a znemožňují přirozené zmlazení a obnovu původních druhů dřevin.
Po mechanickém odstranění javoru jasanolistého z porostů bude následně (v období vegetace) realizováno chemické ošetření obrůstajícího náletu. Zásahy budou prováděny ve vhodném období s ohledem na efektivitu opatření i předměty ochrany. Na práce bude dohlížet a vyhodnocovat je odborný lesní hospodář.

Aktivity projektu:
- mechanické odstranění javoru jasanolistého (včetně úklidu dřeva);
- následné chemické ošetření výmladkujících dřevin selektivním herbicidem.

Všeobecný cíl projektu:
Cílem projektu je do září 2015 komplexně odstranit nepůvodní druh javoru jasanolistého (Acer negundo) z lesních porostů v EVL Kněžpolský les, za účelem zamezení jeho šíření a zlepšení druhové skladby porostů směrem k přirozené.
Projekt má pozitivní vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí:
Projekt má pozitivní dopad na zachování a obnovu příznivého stavu přírodních stanovišť a na ochranu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Javor jasanolistý je nepůvodní invazní druh, který se velmi rychle šíří a má negativní vliv na strukturu a funkce ekosystému – ohrožuje jeho životaschopnost. Opatření v rámci projektu proběhne v uceleném území a v krátkém čase, takový zásah bude účinný a společně s následnou údržbou významně omezí další šíření tohoto nepůvodního druhu, což pozitivně podpoří evropsky významnou lokalitu a dvě maloplošná, zvlášť chráněná území, která jsou její součástí.

Aktuální stav:
Realizace projektu byla úspěšně dokončena. Projekt je ve fázi udržitelnosti.

Kontaktní osoby:
Ing. Veronika Krampotová, projektová manažerka, tel.: 577 043 826, email: veronika.krampotova@kr-zlinsky.cz
Petr Pavelčík, odborný pracovník Odboru životního prostředí a zemědělství, tel.: 577 043 361, e-mail: petr.pavelcik@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru