Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název:

Evidenční systém sbírkových předmětů ve Zlínském kraji

Program: 

Integrovaný regionální operační program

Období realizace:

9. 9. 2016 - 31. 10. 2018

Celkový rozpočet:

10 970 630,00 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje:

10 970 630,00 Kč vč. DPH

Financování:

Evropský fond pro regionální rozvoj: 9 325 035,50 Kč (85 %)

Státní rozpočet: 548 531,50 Kč (5%)

Vlastní zdroje žadatele:  1 097 063,00 Kč (10 %)

Stručný obsah:

Obsahem projektu je vytvoření a nasazení nového informačního systému s názvem Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje pro paměťové instituce zřizované Zlínským krajem. Důvodem realizace projektu je výrazná morální a technická zastaralost současně používaných lokálních aplikací, které nyní instituce používají. Realizací projektu bude zajištěna maximální podpora činností paměťových institucí v oblasti sbírkotvorné činnosti v souladu s příslušnou legislativou.

Aktivity projektu:

Hlavní aktivity:

-          dodávka nového informačního systému Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje dle návrhu technického řešení, testovací provoz,  pořízení/zpracování dokumentace k dodanému řešení.

Vedlejší aktivity:

-          zpracování studie proveditelnosti

-          organizace výběrových a zadávacích řízení

-          odborné konzultace (odůvodněné konzultace v přípravné a v realizační fázi)

-          pořízení koncových HW zařízení (bezdrátové čtečky a tablety)

-          zajištění povinné publicity projektu

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvořit a nasadit nový informační systém ESSP pro paměťové instituce zřizované Zlínským krajem, který bude sloužit:

-          Pro vykonávání činností ve vztahu ke sbírkovým předmětům (v rámci celého životního cyklu sbírkového předmětu)

-          Pro podporu činností organizací (výstavy a další činnosti)

-          K evidenci a správě movitého majetku a to včetně elektronické inventarizace (sbírkové předměty budou evidovány a vedeny v tomto systému)

Výstupy projektu:

Počet pořízených informačních systémů: 1

Výstupem projektu je nový IS (Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje) se službami pro zaměstnance organizací provádějících správu sbírkových předmětů (typicky pro kurátory), tj. pro zaměstnance ve veřejné správě.

Cílová skupina:

Zaměstnanci ve veřejné správě – zaměstnanci organizací provádějících správu sbírkových předmětů zapojených do projektu, zejména kurátoři, ale i další pracovníci, kteří se na procesu správy sbírkových předmětů podílejí.

Aktuální stav:

Realizace projektu byla úspěšně ukončena. Projekt v udržitelnosti.

Kontaktní osoba:

Bc. Marcela Zárubová, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 841, e-mail: marcela.zarubova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru