Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI je zřízen Zlínským krajem za účelem poskytování finanční podpory a financování aktivit (akcí a projektů) v oblasti sociální, příp. zdravotní. Jedná se zejména o činnosti podporující rodiny, osoby se zdravotním postižením, seniory, dárcovství krve apod. 

Výzva k podávání žádostí o podporu ze Sociálního  fondu ZK  je vyhlašována od roku 2010.  Od 1.1.2016 se název Sociální fond mění na Fond Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI. Každoročně jsou v ní specifikovány konkrétní oblasti podporovaných aktivit. Právnické a fyzické osoby si mohou v souladu s kritérii uvedenými ve výzvě podat žádost o finanční podporu s nezbytnými podklady.  O  výši  dotace je rozhodováno v orgánech kraje.  S žadatelem je v případě schválení dotace sepsána smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI.

Fond Zlínského kraj, sekce SOCIÁLNÍ VĚCI není určen pro financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Aktuální výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory pro rok 2023

Rada Zlínského kraje schválila dne 19.12.2022 program SOC01-23 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit v roce 2023 (dále jen Program), jehož nedílnou součástí je Žádost o poskytnutí dotace.

Originální elektronický formulář žádosti je uvolněn k vyplňování od 23. 01. 2023 do 13. 02. 2023, v tomto období lze předkládat Žádosti o dotaci dle pravidel Programu. Žádost včetně všech povinných příloh je potřeba ROVNĚŽ DORUČIT V PÍSEMNÉ PODOBĚ, popř. zaslat pomocí datové schránky. 

Veškeré informace o dotačním titulu a termín příjmu žádostí naleznete v Programu, viz níže v "Dokumentech ke stažení".

Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít nainstalovaný program Form Filler (nebo jeho AKTUALIZOVANOU VERZI).

V případě, že již máte na svém počítači program Software602 Form Filler nainstalovaný z dřívějška, je pro správné zobrazení a funkčnost formuláře nutné provést aktualizaci.

Podrobnější informace naleznete na stránkách Zlínského kraje, v sekci Dotace. (odkaz: ZDE).

 

V souvislosti se změnou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jsou vybrané právnické osoby povinny k žádosti o dotaci v rámci dotačních programů vyhlašovaných Zlínským krajem doložit úplný výpis z evidence skutečných majitelů. Více informací naleznete v článku na webu Zlínského kraje (odkaz: ZDE).

 

Výsledky rozhodnutí orgánů kraje o poskytnutí programové dotace pro rok 2023

Rada Zlínského kraje rozhodla dne 3. 4. 2023 o poskytnutí programové dotace pro rok 2023 - Výsledky rozhodnutí naleznete v souvisejících dokumentech níže.

Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodlo dne 24. 4. 2023 o poskytnutí programové dotace pro rok 2023 - Výsledky rozhodnutí naleznete v souvisejících dokumentech níže.

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru