Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu :

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje

Registrační číslo projektu :

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497

Operační program :

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa :

PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Období realizace :

01.04.2018 – 31.08.2020

Příjemce dotace :

Zlínský kraj

Celkový rozpočet :

95 066 123,56 Kč

Financování :

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj - 5 %

Všeobecný cíl :

Hlavním (všeobecným) cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytyčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, ICT a výuka cizích jazyků) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Specifické cíle projektu:

- Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků předškolního vzdělávání v polytechnickém vzdělávání.

- Propojit polytechnické vzdělávací aktivity SŠ se ZŠ a MŠ.

- Vytvořit systém polytechnického vzdělávání pro děti v MŠ a pro žáky 1. až 3. tř. ZŠ.

- Zvýšit kompetence pedagogických pracovníků ve vztahu k polytechnickému vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, ICT kompetencím a jazykovému vzdělávání.

- Vytvořit pracovní skupiny pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ sloužících k předávání zkušeností, dobrých praxí, metodik a podobně (tzv. pedagogické kabinety) pro předměty ČJ, MAT, ICT a cizí jazyky, fyzika, biologie / přírodopis, chemie.

- Realizovat pravidelná setkání pedagogických kabinetů.

- Implementovat nově získané kompetence do výuky.

- Rozvinout spolupráci zaměstnavatelů a poskytovatelů kariérového poradenství na ZŠ a SŠ a síťování všech klíčových subjektů v oblasti kariérového poradenství.

- Vytvořit nové nástroje a zdroje informací pro školní kariérové poradce, které využijí v procesu kariérového poradenství.

- Vytvořit ucelený systém podpůrných a vzdělávacích aktivit pro školní kariérové poradce vč. metodické podpory.

- Vytvořit podmínky, které umožní žákům snadnější cestu ke správné volbě povolání.

- Podpořit uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce.

Cílové skupiny :

 • Děti, žáci a studenti (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ)
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • Rodiče dětí a žáků
 • Veřejnost

Stručný obsah :

Projekt je zaměřen na intervence naplánované v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje vedoucí ke zkvalitnění poskytovaného vzdělávání ve školách na území Zlínského kraje, a to zejména v oblastech polytechnického vzdělávání, čtenářské, matematické gramotnosti a vytvoření systému kariérového poradenství. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, a to formou vzdělávání, síťování, sdílení zkušeností a předávání dobrých praxí a následné implementace ve výuce.

Cílové skupiny :

 • Děti, žáci a studenti (MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ)
 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • Rodiče dětí a žáků
 • Veřejnost

Klíčové aktivity :

Klíčová aktivity 1: Řízení projektu

Bude vytvořen projektový tým žadatele, který po celou dobu projektu bude dohlížet na plynulou realizaci aktivit a bude zodpovídat za plnění monitor. indikátorů, finanční řízení, efektivní komunikaci mezi partnery. Zároveň bude vytvořen u každého partnera odborný realizační tým, jehož členové se budou různou měrou podílet na realizaci projektu.

 • Řízení projektu
 • Konference

Klíčová aktivita 2: Polytechnické vzdělávání

Bude zaměřena na:

Vzdělávání lektorů polytechnického vzdělávání pro děti v MŠ a žáky 1. - 3. ročníku ZŠ, ped. pracovníků MŠ a ZŠ (1. - 3. ročníku a žáků a studentů SŠ a VOŠ ped. škol)

Vzdělávání pedagogů SŠ a ZŠ - prostřednictvím pedagogických kabinetů. Nové kompetence budou pedagogové uplatňovat v aktivitách: sdílení dílen, volnočasové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ, polytechnické aktivity pro děti v MŠ a pro žáky gymnázií. 

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechnických disciplín pro lektorskou činnost v MŠ a ZŠ
 • Aktivity polytechnického vzdělávání středních škol

Klíčová aktivita 3: Čtenářská a matematická gramotnost

Pro ped. pracovníky ZŠ a SŠ budou realizovány vzdělávací akce, které budou zaměřeny na zvýšení kompetencí ped. pracovníků ve čtenářské a matematické gramotnosti, práci s heterogenní skupinou žáků, nové přístupy, didaktiku a metodiku na témata, která vychází jako potřebná z výzkumu PISA. Vzdělávání ped. pracovníků bude podpořeno realizací aktivit pro žáky ZŠ a SŠ. 

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro čtenářskou gramotnost
 • Uplatňování nových přístupů ve čtenářské gramotnosti v praxi
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro matematickou gramotnost
 • Aplikace matematiky v praxi
 • Interdisciplinární gramotnost

Klíčová aktivita 4: Pedagogické kabinety

Bude vytvořeno 7 platforem pro vzdělávání ped. pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky. Platformy budou intenzivně spolupracovat se systémovými projekty v oblasti vzdělávání jako například PPUČ, MOV, SYPO atd. 

 • Pedagogické kabinety
 • Vytvoření Centra kariérového poradenství
 • Vzdělávání kariérových poradců
 • Síťování a akce pro veřejnost v oblasti kariérového poradenství

Klíčová aktivita 5: Kariérové poradenství

V rámci aktivity vznikne Centrum kariérového poradenství, které bude zajišťovat ucelený systém podpůrných aktivit pro školní kariérové poradce. Aktivita zahrnuje také akce pro žáky, rodiče a veřejnost.

 • Vytvoření Centra kariérového poradenství
 • Vzdělávání kariérových poradců
 • Síťování a akce pro veřejnost v oblasti kariérového poradenství

Klíčová aktivita 6: Syntéza a zhodnocení prvků polytechnického vzdělávání

V rámci aktivity bude vytvořena pracovní skupina, která bude mít za úkol zhodnotit možnosti využití výstupů projektů realizovaných v OPVK. 

 • Syntéza, zhodnocení a implementace prvků polytechnického vzdělávání

Výstupy projektu :

Výstupy projektu budou šířeny mezi cílové skupiny i odbornou i laickou veřejnost následujícími způsoby:

- Povinnou publicitou, kterou bude žadatel zajišťovat v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OP VVV (zejména zveřejnění informací o projektu na informačním portálu Zlínského kraje, umístění plakátů s informacemi o projektu).

- Osobním jednáním a e-mailovou komunikací s konkrétními partnery projektu a dalšími zapojenými subjekty.

- Průběžným zveřejňováním informací o průběhu klíčových aktivit a vzdělávacích akcí uskutečněných jak pro pedagogické pracovníky, tak pro žáky a studenty, na informačním portálu Zlínského kraje (www.zlinskykraj.czwww.zkola.cz) a webech partnerů projektu.

- Realizací konkrétních aktivit propagace (články, tiskové zprávy a celá řada dalších aktivit) identifikovaných v průběhu projektu.

- Prezentací výstupů projektu na pravidelném setkávání týmů KAP a IKAP všech krajů ČR.

Kontaktní osoby :

Ing. Dagmar Stýblová, hlavní manažer projektu, tel. 577 043 835, e-mail: dagmar.styblova@kr-zlinsky.cz

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru