Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 • Přijetí cizí osoby za vlastní;
 • Zdůrazňuje se statusová změna; vazby na původní rodinu dítěte zanikají;
 • Na základě rozhodnutí soudu dochází k zápisu osvojitelů do knihy matriky narození na místo rodičů, dítě získává příjmení osvojitelů;
 • Mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl (ne menší než 16 let);
 • K osvojení je třeba souhlasu rodičů dítěte - souhlas rodič dává po poučení do protokolu před soudem. Otec může dát souhlas po narození dítěte, matka nejdříve po 6 týdnech. Do 3 měsíců mohou rodiče souhlas odvolat (dále v případě pokud dítě ještě nebylo předáno do péče před osvojením, soud rozhodl, že dítě má být vydáno rodičům). Po 3 měsících od udělení souhlasu rodičů s osvojením se pozastavuje výkon rodičovské odpovědnosti;
 • Výjimky, kdy souhlasu rodiče není třeba – rodič byl zbaven rodičovské odpovědnosti, včetně práva dát souhlas s osvojením; rodič o dítě zjevně nemá zájem; rodič není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání, rodič se zdržuje na neznámém místě.
 • K osvojení je třeba souhlasu dítěte – staršího 12ti let; u dítěte mladšího dává souhlas opatrovník (zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí).
 • Zjevný nezájem rodičů o dítě – o určení nezájmu rozhoduje soud v případě, uplynula-li od posledního projeveného opravdového zájmu rodiče o dítě lhůta alespoň 3 měsíců. Po této lhůtě je rodič poučen o důsledcích jeho chování, od poučení rodiče musí uběhnout lhůta 3 měsíců;
 • Osvojitel je povinen informovat osvojence o skutečnosti osvojení nejpozději do nástupu školní docházky;
 • Dohled nad úspěšností osvojení – soud může podle okolností případu nařídit i bez návrhu dohled nad úspěšností osvojení. Nejde o sankční opatření, ale o asistenci při budování vztahu rodič-dítě, délku soud zpravidla určí předem. Dohled vykonává orgán sociálně-právní ochrany dětí;
 • Utajení osvojení – možnost požádat soud o utajení totožnosti osvojitele před rodinou původu, obdobně platí pro utajení totožnosti rodiče a jeho souhlasu s osvojením.
 • Osvojenec má právo seznámit se s obsahem spisu, který je veden ve věci osvojení, po nabytí svéprávnosti; má rovněž právo nahlédnout do sbírky listin knihy matriky o narození vedené příslušnou matrikou;
 • Osvojení nelze zrušit po uplynutí 3 let od pravomocného rozhodnutí soudu o osvojení.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru