Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:              

Kontinuální monitoring kvality ovzduší v malých obcích na území Zlínského kraje

Registrační číslo:

3212400021

Program:                           

Státní fond životního prostředí České republiky v rámci Programu   podporovaného z Finančního

mechanismu Norska 2014-2021

Výzva:                               

SGS-2 SVALBARD

Období realizace:           

06/23 – 30. 4. 2024

Celkový rozpočet:          

2 899 765,00 Kč

Příjemce dotace:            

Zlínský kraj

Financování:

prostředky Norských fondů:       2 125 000,00 Kč (73 %)

prostředky SFŽP ČR:                       375 000,00 Kč (13%)

vlastní zdroje příjemce:                399 765,00 Kč (14 %)

Cíl projektu:

Benzo(a)pyren a aerosolové částice jsou téměř na celém území ČR, včetně Zlínského kraje, považovány za nejproblematičtější znečišťující látky. Projekt je proto zaměřen na střednědobé proměření koncentrací PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) definovaných evropskou legislativou v čele s benzo(a)pyrenem a aerosolových částic frakcí PM10 a PM2.5 tak, aby bylo možné naměřené výsledky porovnat s imisními limity (roční průměr). Měření bude probíhat na 5 lokalitách Zlínského kraje do 2000 obyvatel.

Aktivity projektu

  • Příprava přístrojové techniky
  • Odběrové a měřící kampaně, včetně laboratorních analýz
  • Vyhodnocení naměřených dat, příprava závěrečné zprávy z měření
  • Komunikační aktivity- tvorba webových stránek, články v periodiku ZK, odborné semináře, dotazníkové šetření

Výstupy projektu:

Výstupem projektu bude celkem 200 zanalyzovaných vzorků PAU a výsledky ročního monitoringu aerosolových částic frakcí PM10 a PM2.5. Na základě vyhodnocení naměřených dat bude zpracována Závěrečná zpráva, která bude zahrnovat okomentované výsledky měření, včetně identifikace zdrojů

znečišťování v dané lokalitě se zaměřením na lokální topeniště.

Cílová skupina:

Široká veřejnost, zaměstnanci Zlínského kraje

Aktuální stav:

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mlýnková, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 839, e-mail: jana.mlynkova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru