Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III (KAP III)

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0./20_082/0022842

Operační program:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:

02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Období realizace:

1. 1. 2022 – 30. 11. 2023

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

10.908.767,- Kč

Financování:

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - 85 %, Státní rozpočet ČR – 10 %, Zlínský kraj - 5 %

Všeobecný cíl:

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III (KAP III) stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Je synergickým dokumentem k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje a nástrojem pro plánování a realizaci jednotlivých kroků. Z pohledu školské soustavy jsou to zejména SŠ, VOŠ, organizace zájmového a neformálního vzdělávání.

Specifický cíl:

 • Zavedení priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol,
 • Systémové zlepšení řízení škol s orientací na kvalitu vzdělávání,
 • Zvýšení kvality vzdělávání v jednotlivých krajích a snížení disparit mezi jednotlivými kraji,
 • Začlenění dlouhodobého plánování jako nástroj ke kvalitnímu řízení škol,
 • Vzdělávání vedení škol a zřizovatelů v oblasti akčního plánování,
 • Sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem,
 • Dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě/žáka/studenta/účastníka neformálního vzdělávání,
 • Rozvoj funkčních partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších náročných intervencí v území.

Stručný obsah: 

KAP se prioritně zaměřuje na oblasti vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací a staví na tom, co už v kraji vzniklo a působí - RIS3, sektorové dohody, pakt zaměstnanosti nebo aktivity RAP zaměřené na oblast vzdělávání. Z pohledu školské soustavy jsou to zejména střední a vyšší odborné školy. Z pohledu věcného zaměření pak témata podnikavosti, iniciativy a kreativity, polytechnického a odborného vzdělávání, kariérového poradenství, čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu žáků, pedagogických pracovníků a managementů škol. Mnohá tato témata jsou v rámci projektu řešena i pro oblast předškolního a základního vzdělávání.

KAP má na území kraje přispět ke zlepšení řízení škol a školských zařízení, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. KAP má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence financované z ESIF ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR.

Klíčová/povinná témata:

 • Rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity,
 • Polytechnické vzdělávání,
 • Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli,
 • Kariérové poradenství,
 • Podpora čtenářské gramotnosti,
 • Podpora matematické gramotnosti,
 • Rozvoj potenciálu každého dítěte/žáka/studenta/účastníka neformálního vzdělávání,
 • Podpora pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu: 

 1. Řízení projektu
 2. Krajské akční plány rozvoje vzdělávání III

2.1. Rozvoj a aktualizace KAP

Podaktivita 1 - Analýza potřeb

Podaktivita 1a - Analýza potřeb v území

Podaktivita 1b - Analýza potřeb ve školách

Podaktivita 2 - Prioritizace potřeb na území kraje

Podaktivita 2a - Aktualizace Rámce pro investice do infrastruktury

Podaktivita 3 - PA a ŠAP pro rozvoj vzdělávání ve škole (Stanovení cílů rozvoje škol)

Podaktivita 4 - Tvorba Akčních plánů rozvoje vzdělávání

Podaktivita 5 - Schválení KAP

Podaktivita 6 - Realizace KAP

Podaktivita 7 - Průběžné vyhodnocování výsledků intervencí

Podaktivita 8 - Spolupráce s MAP

2.2. Průběžné vyhodnocování výsledků intervencí (Evaluace procesu krajského akčního plánování)

Cílové skupiny projektu:

 • Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení včetně vedoucích pedagogických pracovníků
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Rodiče dětí a žáků
 • Pracovníci organizací působících ve vzdělávání
 • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice
 • veřejnost

Výstupy projektu (indikátory): 

 • Počet regionálních systémů, cílová hodnota: 1 regionální systém (zpracovaný dokument KAP III),
 • Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí, cílová hodnota: 100 organizací (zástupci ZŠ, SŠ, VOŠ, konzervatoří a ostatní instituce),
 • Počet platforem pro odborná tematická setkání, cílová hodnota: (vytvořena odborná platforma)

Kontaktní osoby:

Ing. Lenka Baťová, hlavní manažer strategického a akčního plánování, Odbor strategického rozvoje kraje, tel: 577 043 422, e-mail: lenka.batova@kr-zlinsky.cz

Ing. Andrea Trávníčková, projektový manažer, Odbor řízení dotačních projektů, tel: 577 043 825, e-mail: andrea.travnickova@kr-zlinsky.cz

Ing. Zuzana Říhová, finanční manažer, Odbor řízení dotačních projektů, tel: 577  043 787, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru