Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

ZKOUŠKA ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU MATRIK, JMÉNA A PŘÍJMENÍ
 
Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 312/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Od tohoto data budou absolvovat zkoušku odborné způsobilosti na úseku matrik (v souladu s ust. § 4a odst. 4 citovaného zákona) zaměstnanci všech obecních úřadů  pověřených vedením matrik u krajského úřadu (do 31.12.2013 ověřoval krajský úřad způsobilost pro výkon funkce matrikáře pouze u zaměstnanců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností).
V této souvislosti nabízíme matričním úřadům ve správním obvodu Zlínského kraje možnost využití formuláře přihlášky úředníka na tuto zkoušku. Závazné přihlášky k ověření způsobilosti pro výkon funkce matrikáře zasílejte prosím do datové schránky Zlínského kraje. 
Poté, co Krajský úřad Zlínského kraje obdrží vyplněnou závaznou přihlášku, zašle do datové schránky tohoto úřadu do 15 dnů od doručení přihlášky seznam studijní literatury a přehled právních předpisů, které budou předmětem zkoušky. Následně, s možností individuální dohody s uchazečem o zkoušku, zašle krajský úřad pozvánku k organizované formě studia. Příprava ke zkoušce se uskutečňuje kombinací organizovaného a individuálního studia, přičemž odborná (celková) příprava trvá nejméně 3 měsíce.
Proškolování úředníků probíhá 2x ročně. Závěrečná zkouška způsobilosti se koná koncem měsíce června a začátkem ledna.
 
Příprava ke zkoušce způsobilosti výkonu státní správy na úseku matrik, jména a příjmení bude zahájena v první polovině března 2024.
 
Ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu (dále jen zkouška) podle zákona č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování  shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o ověřování) a podle Směrnice MV ze dne 21.06. 2006, č. j.: VS-28/60/2-2006 k jednotnému postupu při ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu provádí obce s rozšířenou působností  (obce III. typu).
Ve vyjímečných případech může tuto zkoušku provést i krajský úřad, a to po domluvě -  přihláška úředníka.
 
ZAŘAZENÍ OBCE DO PŘÍLOHY VYHLÁŠKY Č. 36/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

 

Obecní úřad, který dosud neprováděl ověřovací agendu, není dosud uveden v příloze č. 1 vyhlášky a má zájem tuto agendu vykonávat, bude postupovat způsobem:

  1. Obecní úřad zašle svoji odůvodněnou žádost o zařazení do přílohy č. 1 vyhlášky obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, do jehož správního obvodu je zařazen. V žádosti uvede, jak jsou zajištěny materiálně technické a personální podmínky k provádění ověřování u tohoto obecního úřadu (zajištění vhodné úřední místnosti, obstarání ověřovací knihy, ověřovacích doložek, personální obsazení, počet obyvatel obce, kde je nejbližší úřad, který provádí ověřování, jeho dostupnost, apod.);
  2. příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností prověří, zda jsou splněny materiálně technické a personální podmínky a spolu se svým stanoviskem zašle žádost obecního úřadu příslušnému krajskému úřadu;
  3. krajský úřad doplní žádost obecního úřadu o své stanovisko a zašle ji oddělení státního občanství a matrik odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra.

Změnu přílohy č. 1 vyhlášky je možno provést pouze novelou vyhlášky. K účinnosti novely vyhlášky k zákonu o ověřování dochází každoročně vždy k 1. lednu. Zpracování těchto žádostí má svůj legislativní proces, a proto krajské úřady zasílají tyto žádosti na Ministerstvo vnitra nejpozději do 30. června roku předcházejícího účinnosti vyhlášky.

V případě požadavku obce na vyjmutí z přílohy č. 1 vyhlášky zákona o ověřování, musí obecní úřad kontaktovat svůj nadřízený krajský úřad do 30. června.

 

METODIKA NA ÚSEKU MATRIK  zveřejněná Ministerstvem vnitra 
 
METODIKA NA ÚSEKU OVĚŘOVÁNÍ zveřejněná Ministerstvem vnitra
 
STANOVISKA ODBORU SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ pro krajské úřady nebo obecní úřady
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru