Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:              

Měření místního znečištění ovzduší  způsobeného lokálními topeništi v obcích na území Zlínského kraje

Registrační číslo:

3212400020

Program:                           

Státní fond životního prostředí České republiky v rámci Programu   podporovaného z Finančního

mechanismu Norska 2014-2021

Výzva:                              

SGS-2 SVALBARD

Období realizace:           

06/23 – 30. 4. 2024

Celkový rozpočet:          

2 890 206,00 Kč

Příjemce dotace:            

Zlínský kraj

Financování:

prostředky Norských fondů:       2 125 000,00 Kč (73,5 %)

prostředky SFŽP ČR:                       375 000,00 Kč (13%)

vlastní zdroje příjemce:                390 206,00 Kč (13,5 %)

Cíl projektu:

Program zlepšování kvality ovzduší zóny Střední Morava CZ07 2020+ cílí opatření především na benzo(a)pyren, který dle modelových výpočtů na většině území Zlínského kraje překračuje úroveň imisního limitu. Modelové výpočty jsou logicky charakterizovány větší potenciální nejistotou oproti exaktnímu měření dle stanovených referenčních metod. Projekt si klade za cíl ověřit pomocí měření správnost zmíněných modelových výpočtů. Projekt má za cíl proměřit plošně celé území Zlínského kraje, a to na 12 lokalitách. Na základě toho vznikne mnohem detailnější a přesnější obraz o charakteru znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, dalšími polycyklickými aromatickými uhlovodíky a aerosolovými částicemi v dotčeném území.

Aktivity projektu

  • Příprava přístrojové techniky
  • Odběrové a měřící kampaně, včetně laboratorních analýz
  • Vyhodnocení naměřených dat, příprava závěrečné zprávy z měření
  • Komunikační aktivity- informování na webových stránkách, články v periodiku ZK, odborné semináře, dotazníkové šetření

 Výstupy projektu:

Každá lokalita bude proměřena ve třech 14ti-denních kampaních – 1x během topné sezóny, 1x během přechodné sezóny a 1x během netopné sezóny. Z každé lokality bude odebráno 15 vzorků PAU. Dohromady tak bude odebráno a zanalyzováno 180 vzorků PAU. Z každé lokality bude odebráno 42 vzorků PM10 a PM2.5. Dohromady tak bude odebráno a zanalyzováno 504 vzorků PM10 a PM2.5.

Cílová skupina:

Široká veřejnost, zaměstnanci Zlínského kraje 

Aktuální stav:

Bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků. Projekt je v realizaci.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Mlýnková, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 839, e-mail: jana.mlynkova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru