Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

NÁHRADY VLASTNÍKOVI LESA Z DŮVODU OMEZENÍ PŘI HOSPODAŘENÍ V LESÍCH OCHRANNÝCH NEBO V LESÍCH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ (§ 36 ODST. 5 LESNÍHO ZÁKONA)

 • Základní informace k životní situaci:

Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje podle § 36 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, o tom, kdo a v jaké výši uhradí vlastníku lesa zvýšené náklady spojené s omezením hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení.

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce).

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Prokázat vlastnictví k předmětným lesům.

 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

"Podáním návrhu" osobně, poštou, elektronicky.

 • Na které instituci životní situaci řešit a s kým:

Krajský úřadZlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 769 01 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz

Bc. Jan Adámek tel 577 043 376, e-mail: jan.adamek@zlinskykraj.cz

 • Jaké doklady je nutné mít sebou:

V návrhu je nutno uvést:

a) jméno a příjmení (obchodní jméno právnické osoby), rodné číslo (identifikační číslo právnické osoby), adresu trvalého bydliště (sídlo právnické osoby), číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být náhrada poukázána, pokud je účet zřízen,

b) obec, katastrální území, číslo parcely podle katastru nemovitostí, číslo listu vlastnictví a v případě podílového spoluvlastnictví jména všech spoluvlastníků včetně velikosti jejich spoluvlastnických podílů,

c) subkategorii lesa zvláštního určení,

d) označení nejnižší užité jednotky prostorového rozdělení lesa podle plánu nebo osnovy,
e) úplné znění omezeného způsobu hospodaření určeného plánem, osnovou nebo rozhodnutím orgánu státní správy lesů o zařazení lesa do kategorie lesů zvláštního určení,

f) popis plnění omezeného způsobu hospodaření,
g) dobu plnění omezeného způsobu hospodaření,

h) hospodárně vynaložené náklady při omezeném způsobu hospodaření v Kč,

i) náklady, které by byly vynaloženy při obvyklém hospodaření v lese hospodářském v Kč,

j) zvýšené náklady v Kč.

 • Jaké jsou potřebné formuláře:

Formuláře nepoužívají.

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky se nevybírají.

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění (zpravidla do 30 – ti dnů, ve složitých případech do 60 – ti dnů).

 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní.

 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Žádné.

 • Elektronická služba, kterou lze použít:

podatelna@zlinskykraj.cz

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb. O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

 • Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů.

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

Sankce stanoveny nejsou.

 • Za správnost návodu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

 • Popis byl naposledy aktualizován:

11. 12. 2019

 • Datum konce platnosti popisu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru