Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

NÁMITKY PROTI OZNÁMENÍ O NESCHVÁLENÍ PLÁNU (§ 27 ODST. 3), KROMĚ PLÁNŮ SCHVÁLENÝCH VOJENSKÝM LESNÍM ÚŘADEM

 • Základní informace k životní situaci:
  Ministerstvo zemědělství v přenesené působnosti rozhoduje o námitkách proti oznámení o neschválení plánu podle § 27 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění. Vlastník lesa je povinen ve lhůtě stanovené orgánem státní správy lesů předložit upravený návrh plánu nebo do 30 dnů od doručení vyrozumění o neschválení plánu podat u tohoto orgánu písemné námitky. O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů (ministerstvo zemědělství) do 30 dnů. Neuzná - li námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní správy lesů.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Vlastník lesa pořizující lesní hospodářský plán, který nebyl schválen (§ 27 odst. 3 lesního zákona).
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Podat písemně námitky do 30 dnů od doručení vyrozumění o neschválení plánu u orgánu, který vyrozumění vydal.
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.
 • Na které instituci životní situaci řešit a s kým:
  Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz
Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@zlinskykraj.cz

 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Žádné.
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Formuláře se nepoužívají.      
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Poplatky se nevybírají. 
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů (ministerstvo zemědělství) do 30 dnů.         
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Žádní.
 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Žádné. 
 • Elektronická služba, kterou lze využít:
  podatelna@zlinskykraj.cz
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.         
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Proti rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.         
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce stanoveny nejsou. 
 • Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
 • Popis byl naposledy aktualizován:
  11. 12. 2019 
 • Datum konce platnosti popisu:
  Konec platnosti návodu není stanoven.

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru