Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Nejste na to sami

Registrační číslo projektu:

CZ.03.02.02/00/22_006/0001322

Program:

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)

Prioritní osa:

2 – Sociální začleňování

Období realizace:

01/2024 – 12/2026

Celkový rozpočet:

17 909 450,40 Kč

Stručný obsah:

Předmětem projektu je ve Zlínském kraji zefektivnit využití sociálního systému a provázat služby, zainteresované instituce a další zapojené aktéry, kteří pracují s osobami v nesnázích. Díky projektu a jeho aktivitám budou moci osoby v nesnázích zůstat ve svém přirozeném prostředí, pomoc, která jim bude poskytovaná, bude adresnější a dále bude možné minimalizovat či předcházet kritickým životním situacím a sociálnímu vyloučení těchto osob.

Tento projekt je realizován pouze ve dvou vybraných obcích s rozšířenou působností a to v Kroměříži a Uherském Brodě.

Cíle projektu:

Cílem projektu je posílit ve Zlínském kraji efektivní multidisciplinární spolupráci ve prospěch osob v nesnázích, které potřebují vyšší míru podpory a začínají být nebo již jsou závislé na pomoci jiné osoby. Jedná se o osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci např. v důsledku ztráty osoby blízké, pečující osoby nebo v důsledku zhoršení svého fyzického nebo psychického zdraví, a které nejsou bez pomoci okolí nastalou životní situaci sami vyřešit.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory sociálních pracovníků z oblasti služeb pro osoby v nesnázích, pracovníků v zainteresovaných institucích, podpory pečujících osob, podpory mezirezortní spolupráce a informovanosti odborné i laické veřejnosti, přenosu dobré praxe ze zahraničí a informační kampaně.

Cílová skupina:

  1. Osoby s chronickým duševním onemocněním nebo osoby, jejichž projevy signalizují duševní onemocnění
  2. Osoby pečující o blízké se sníženou schopností soběstačnosti
  3. Osoby ohrožené sociálním vyloučením
  4. Osoby s hendikepem ve věku 0-26 let

Aktivity projektu

  1. Semináře a konference s cílem lokální osvěty
  2. Vzdělávání a podpora pracovníků zainteresovaných institucí v oblasti práce s osobami v nesnázích
  3. Informační platforma pro osoby v nesnázích
  4. Informační kampaň a osvěta
  5. Odborná platforma pro projednání a sjednocení postupů práce a metodických postupů s osobami v nesnázích a expertní tým
  6. Aktivity pro osoby v nesnázích a jejich okolí

Předpokládaným výstupem realizovaných aktivit v projektu je získat popis systémových problémů, popř. méně fungujících postupů a procesů, které pomohou zvýšit efektivitu systému podpory osob v nesnázích.

Kontaktní osoby:

Bc. Zuzana Lužová – projektový manažer

tel.: +420 577 043 832

e-mail: zuzana.luzova@zlinskykraj.cz

 

Ing. Říhová Zuzana – finanční manažer

tel.: +420 577 043 787

e-mail: zuzana.rihova@zlinskykraj.cz

 

Bc. Voráčová Pavla – odborný koordinátor

tel.: +420 577 043 309

e-mail: pavla.voracova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru