Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Obědy do škol ve Zlínském kraji II

Registrační číslo žádosti:

CZ.30.X.0/0.0/0.0/18_008/0000025

Operační program:

Operační program potravinové a materiální pomoci

Oblast intervence:

Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi

Období realizace:

1. 9. 2018 – 31. 7. 2019

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

1 467 577,65 Kč

Financování:

OP potravinové a materiální pomoci - 100 %

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je přispět k zdravému osobnostnímu a tělesnému vývoji dětí společně posuzovaných jako v hmotné nouzi, a k jejich integraci primárně do školního kolektivu, sekundárně do společnosti jako takové a vyrovnat jejich šance na prahu vzdělávací kariéry

Specifický cíl:

- do potravinové pomoci dětem v hmotné nouzi se zapojí 30 základních a mateřských škol ve Zlínském kraji,

- celkem bude v zařízeních školního stravování během školního roku 2018/2019 poskytována kvalitní zdravá strava bezúplatně max. 260 dětem v hmotné nouzi,

- školní absence dětí z rodin v hmotné nouzi se sníží v meziročním srovnání školních roků.

Stručný obsah:

Předmětem projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji III je zajistit během školního roku 2018/2019 stravování pro 260 dětí v hmotné nouzi z 30 základních a mateřských škol. Kromě primárního cíle poskytnout těmto dětem stravu je sledován sekundární cíl zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast v odpoledních zájmových aktivitách, a celkově integraci do společnosti.

Cílové skupiny projektu:

Cílovou skupinou projektu jsou děti/žáci ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní/mateřskou), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období
1. 5. 2018 až 30. 6. 2018.

Kontaktní osoby: 

Bc. Marcela Zárubová, manažer projektu, odbor ŘDP, tel: 577 043 841, e-mail: marcela.zarubova@kr-zlinsky.cz

Ing. Zuzana Říhová, finanční manažer projektu, odbor ŘDP, tel: 577 043 787, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz

Iva Křížková, odborný garant, odbor školství, mládeže a sportu, tel: 577 043 713, e-mail: iva.krizkova@kr.zlinsky.cz

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru