Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

Název projektu:

Obědy do škol ve Zlínském kraji IV

Registrační číslo žádosti:

CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000044

Operační program:

Operační program potravinové a materiální pomoci

Oblast intervence:

Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi

Období realizace:

1. 9. 2020 – 30. 6. 2021

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

2 071 788,60 Kč

Financování:

OP potravinové a materiální pomoci - 100 %

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je přispět k zdravému osobnostnímu a tělesnému vývoji dětí společně posuzovaných jako v hmotné nouzi, a k jejich integraci primárně do školního kolektivu, sekundárně do společnosti jako takové a vyrovnat jejich šance na prahu vzdělávací kariéry

Specifický cíl:

- do potravinové pomoci dětem v hmotné nouzi se zapojí 30 základních a mateřských škol ve Zlínském kraji,

- celkem bude v zařízeních školního stravování během školního roku 2020/2021 poskytována kvalitní zdravá strava bezúplatně max. 331 dětem v hmotné nouzi,

- školní absence dětí z rodin v hmotné nouzi se sníží v meziročním srovnání školních roků.

Stručný obsah:

Předmětem projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji III je zajistit během školního roku 2020/2021 stravování pro 331 dětí v hmotné nouzi z 30 základních a mateřských škol. Kromě primárního cíle poskytnout těmto dětem stravu je sledován sekundární cíl zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast v odpoledních zájmových aktivitách, a celkově integraci do společnosti.

Cílové skupiny projektu:

Cílovou skupinou projektu jsou děti/žáci ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní/mateřskou), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období
1. 6. 2020 až 30. 9. 2020.

Kontaktní osoby:

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru