Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

 

Název projektu:         

Obědy do škol ve Zlínském kraji V

Registrační číslo žádosti:

CZ.30.X.0/0.0/0.0/21_011/0000056

Operační program:

Operační program potravinové a materiální pomoci

Oblast intervence:

Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi

Období realizace:

1. 9. 2021 – 30. 6. 2022

1. 9. 2022 – 30. 6. 2023

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

1.785.745 Kč

Financování:

OP potravinové a materiální pomoci - 100 %

Všeobecný cíl:

Hlavním cílem projektu je přispět k zdravému osobnostnímu a tělesnému vývoji dětí společně posuzovaných jako v hmotné nouzi, a k jejich integraci primárně do školního kolektivu, sekundárně do společnosti jako takové a vyrovnat jejich šance na prahu vzdělávací kariéry.

Specifický cíl:

- do potravinové pomoci dětem v hmotné nouzi se zapojí 31 základních a mateřských škol ve Zlínském kraji, do pokračujícího projektu pak 33 základních a mateřských škol;

- celkem bude v zařízeních školního stravování během školního roku 2021/2022 poskytována kvalitní zdravá strava bezúplatně max. 176 dětem v hmotné nouzi, ve školním roce 2022/2023 bude strava poskytována max. 291 dětem;

- školní absence dětí z rodin v hmotné nouzi se sníží v meziročním srovnání školních roků.

Stručný obsah:

Předmětem projektu Obědy do škol ve Zlínském kraji V je zajistit během školního roku 2021/2022 stravování pro 176 dětí v hmotné nouzi z 31 základních a mateřských škol. Kromě primárního cíle poskytnout těmto dětem stravu je sledován sekundární cíl zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast v odpoledních zájmových aktivitách, a celkově integraci do společnosti.

Projekt je prodloužen i pro školní rok 2022/2023. Pokračuje v něm 29 původně zapojených škol a přihlásily se 4 nové školy. Počet dětí byl předběžně stanoven na 291.

Cílové skupiny projektu:

Cílovou skupinou projektu jsou děti/žáci ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní/mateřskou), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období 1. 5. 2021 až 31. 8. 2021, pro druhé pololetí 1. 1. 2022 až 31. 1. 2022 a pro školní rok 2022/2023 je rozhodným obdobím 1. 6. 2022 – 30. 9. 2022.

Kontaktní osoby:

Bc. Marcela Zárubová, projektový manažer projektu, Odbor řízení dotačních projektů, tel: 577 043 841, e-mail: marcela.zarubova@kr-zlinsky.cz
 
Ing. Zuzana Říhová, finanční manažer projektu, Odbor řízení dotačních projektů, tel: 577 043 787, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz
 
Michaela Kaláčová, oborný garant, Odbor školství, mládeže a sportu, tel. 577 043 714, e-mail: michaela.kalacova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru