Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Samostatná působnost
 • Poskytuje metodickou podporu pro aktivity environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty ve školách a školských zařízeních.
 • Poskytuje metodickou pomoc v oblasti rozvoje lidských zdrojů včetně vyhodnocování situace v této oblasti a v oblasti spolupráce se sociálními partnery ve Zlínském kraji.
 • Pro kraj, jeho organizace a ostatní aktéry v území vyhledává možnosti podpory a podporuje vytváření podmínek pro uplatňování konceptu rozvoje lidských zdrojů v kraji, zejména prostřednictvím podílení se na zpracování projektů financovaných ze strukturálních fondů EU.
 • Odpovídá za vytváření podmínek pro sport dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Pro rozhodování v orgánech kraje zpracovává Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji a zajišťuje jeho provádění.
 • Odpovídá za administraci a za hospodaření s finančními prostředky sekce MLÁDEŽ A SPORT a odpovídající části sekce ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ Fondu Zlínského kraje.
 • Odpovídá za organizaci aktivit spojených s propagací tělovýchovy a sportu; v rámci projektu Olympiáda dětí a mládeže zajištuje každoroční účast krajské výpravy a zabezpečuje vyhlašování nejúspěšnějších sportovců kraje za daný rok. Odpovídá za organizaci soutěží a olympiád podporovaných krajem.
 • Poskytuje metodickou podporu pro aktéry v území pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže. Odpovídá za přípravu a organizaci výročního ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje, ve spolupráci s ostatními odbory úřadu.
 • Koordinuje činnost Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje.
 • Spolupracuje s ostatními kraji při realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet „KPBI“.
 • Zabezpečuje úkoly spojené s přípravou a organizací porad a metodických setkání ředitelů školských příspěvkových organizací kraje a dalších pedagogických pracovníků ve školství, úkoly spojené s dalším vzděláváním v oblasti školství.
 • Připravuje a realizuje krajské konference k primární prevenci rizikového chování pro mateřské, základní a střední školy. Zabezpečuje metodické setkání okresních metodiků prevence.
Přenesená působnost
 • Odpovídá za organizování soutěží prioritizovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dle § 112 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
 • Pro projednávání v orgánech kraje a v orgánech státu koordinuje a zpracovává Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje a Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v krajia zajišťuje jejich zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Pro projednávání v orgánech kraje vypracovává Krajský plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. Odpovídá za prevenci a koordinaci aktivit spojených s prevencí rizikového chování u dětí a mládeže. Provádí monitoring výskytu rizikového chování a evidenci preventivních aktivit.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru