Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Samostatná působnost

 • Pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly při zřizování, a zrušování a organizačních změnách středních škol, vyšších odborných škol, mateřských, základních a středních škol a školských zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením, škol při zdravotnických zařízeních, školských výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování pro děti, žáky a studenty škol, které zřizuje, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, školských zařízení pro zájmové vzdělávání, dětských domovů, školských poradenských zařízení a plaveckých škol.
 • Zabezpečuje metodické vedení a koordinaci činností školských příspěvkových organizací kraje a zajišťuje potřebné informační toky. Pro jednání orgánů kraje předkládá materiály pro výkon zřizovatelských kompetencí (m.j. zřizovací listiny a jejich změny).
 • Vede evidenci zřizovacích listin školských příspěvkových organizací kraje a jejich dodatků.
 • Odpovídá za udržování databáze školských příspěvkových organizací kraje v registru právnických osob (ROS).
 • Pro rozhodování orgánů kraje připravuje podklady pro návrhy změn ve školském rejstříku a dále zajišťuje úkoly spojené s postoupením žádostí o zápis škol a školských zařízení zřizovaných krajem do školského rejstříku, o zápis schválených změn v rejstříku a o výmaz z rejstříku.
 • Zabezpečuje přípravu a realizaci konkurzních řízení a činnost konkurzních komisí při konkurzech na vedoucí pracovní místa ředitelů právnických osob zřizovaných krajem vykonávajících činnost školy, školského zařízení, předkládá výsledky řízení radě, zajišťuje další činnosti související se jmenováním, odvoláním a vzdáním se vedoucího pracovního místa statutárního orgánu organizace.
 • V součinnosti s odborem personálním plní některé úkoly týkající se personální agendy ředitelů školských příspěvkových organizací, zpracovává agendu odměn za mimořádné činnosti.
 • Podílí se na plnění úkolů při přijímání opatření na základě výsledků kontrol České školní inspekce.
 • Pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly spojené se zřízením školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách, které zřizuje kraj a se jmenováním jejich členů.
 • Odpovídá za přípravu a organizaci krajských výročních ocenění pracovníků školství Zlínského kraje a žáků základních a středních škol Zlínského kraje.
 • Vypracovává a vyhodnocuje na základě podkladů předaných jednotlivými odděleními roční plán kontrolní činnosti odboru; podílí se na kontrole zařízení školního stravování.
 • Zajišťuje metodickou a právní pomoc zejména v oblasti školské legislativy krajským školským příspěvkovým organizacím a poradenskou činnost směrem k veřejnosti.
 • Šetří stížnosti týkající se škol a školských zařízení v územním obvodu kraje.
Přenesená působnost
 • Odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oblasti vzdělávání, vzdělávací soustavy, správních řízení, rejstříku škol a školských zařízení a dalších činností, mimo financování.
 • Uzavírá smlouvy se soukromými školami a školskými zařízeními zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vykonává metodickou a poradenskou činnost v oblasti školské legislativy pro školské subjekty všech zřizovatelů a pro zřizovatele těchto subjektů; ve spolupráci s ORP zajišťuje předávání informací ředitelům školských subjektů zřizovaných obcemi; zajišťuje účast v konkursních komisích v konkursních řízeních vyhlašovaných obcemi.
 • Pro projednávání v orgánech kraje a pro orgány státu se podílí na zpracování odpovídajících kapitol Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji.
 • Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí ředitele školského zařízení podle ustanovení § 24 odst. 3 písm. g) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
 • Odpovídá za plnění úkolů v oblasti sběru dat ze školních matrik a za statistické výkaznictví v regionálním školství s výjimkou výkazů PAM.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru