Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Samostatná působnost

 • Připravuje podklady pro zajištění prostředků na neinvestiční výdaje škol a školských zařízení (kromě prostředků uvedených v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 160 odst. 1 písm. d), tj. zejména mzdových prostředků, odvodů do sociálních a zdravotních fondů, učebnic, školních pomůcek a potřeb).
 • Pro projednání v orgánech kraje navrhuje výši příspěvků na neinvestiční výdaje na mzdové prostředky, odvody do sociálních a zdravotních fondů, učebnice, školní pomůcky a potřeby a ostatní jinak hrazené státem pro školy a školská zařízení ve své působnosti nad rámec závazných zásad ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Zpracovává podklady pro návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok pro jednotlivé školy a školská zařízení, která zřizuje, sleduje čerpání rozpočtu.
 • Navrhuje finanční vztahy, závazné ukazatele a limity rozpočtu pro školy a školská zařízení v oblasti provozních ostatních neinvestičních výdajů (ONIV).
 • Pro projednání v orgánech kraje kontroluje a připomínkuje zprávu o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
 • Pro projednání v orgánech kraje připravuje podklady ohledně hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
 • Prověřuje správnost měsíčních účetních dávek a čtvrtletních a ročních účetních výkazů za školy a školská zařízení zřizovaná krajem.
 • Zajišťuje komplexní metodiku a poradenskou činnost v oblasti účtování škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
 • Spolupracuje s oddělením rozpočtu a financování školství v přenesené působnosti, zejména při rozpisu a čerpání rozpočtu za jednotlivé školy a školská zařízení, při financování těchto subjektů, při finančním vypořádání poskytnutých dotací a při koordinaci požadavků na materiály zasílané na školy a školská zařízení a při jejich sběru.
 • Pro projednání v orgánech kraje připravuje kompletní materiály týkající se dispozic nakládání s investičním fondem škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
 • Pro projednání v orgánech kraje zpracovává stanoviska odboru pro hodnocení výsledků hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
 • Poukazuje školám a školským zařízením finanční prostředky na provoz škol.
 • Provádí kontrolu úplnosti účetních závěrek v CSÚIS za školské PO zřizované krajem.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru