Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Péče o chráněná území Zlínského kraje 2023 - 2027

Registrační číslo projektu:

CZ.05.01.06/01/22_030/0002308

Operační program:

Operační program Životní prostředí 2021 - 2027

Výzva:

MŽP_30. výzva, SC 1.6, Opatření 1.6.1, průběžná

Období realizace:

1. 1. 2023 – 31. 12. 2028

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

5 239 126 Kč

Financování:

Operační program Životní prostředí 2021 – 2027 ve výši 100 %

Všeobecný cíl:

Cílem projektu s názvem „Péče o chráněná území Zlínského kraje 2023 – 2027“ je opatření na podporu biodiverzity v chráněných územích a tvorby koncepčních dokumentů pro síť reprezentativních chráněných území ve Zlínském kraji a zpracování podkladů pro zajištění jejich územní ochrany.

 

Specifický cíl:

 • Zajištění podkladů pro vypracování návrhů plánů péče
 • Zajištění vypracovaných plánů péče
 • Vypořádání námitek vlastníků, nájemců a obcí k návrhům plánů péče
 • Geodetické zaměření a vytýčení hranic chráněných území, vypracování podkladů pro záznam do katastru nemovitostí.

Stručný obsah: 

Projekt je zaměřen na činnosti nezbytné pro zabezpečení výkonu státní správy v přenesené působnosti – na zajištění péče o síť reprezentativních chráněných území Zlínského kraje. Jedna se o tvorbu koncepčních dokumentů a zpracování podkladů pro zajištění jejich územní ochrany. Především se jedná o Plán péče o zvláště chráněné území (ZCHÚ) a jeho ochranné pásmo (OP). Podkladem pro vypracování plánů péče jsou inventarizační průzkumy živočichů a rostlin a nezbytné geodetické práce.

Klíčové aktivity projektu: 

V projektu budou realizovány 3 klíčové aktivity:

 • Plány péče o zvláště chráněné území ve Zlínském kraji
 • Inventarizace živočichů a rostlin
 • Geodetické práce

Cílové skupiny projektu:

Ve výzvě je stanovena cílová skupina Čeká republika – prostřednictvím krajů. V našem případě se jedná o území Zlínského kraje, tedy převažující cílovou skupinou jsou obyvatelé Zlínského kraje.

Výstupy projektu (indikátory) + specifické datové položky: 

 • Plocha dotčená realizací opatření týkající se zajištění územní ochrany chráněných území, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, sběr podkladů, mapování, mentoring. Cílová hodnota: 1677,982 ha
 • Počet chráněných území (ZCHÚ a lokalit NATURA 2000), pro která byly zpracovány podklady (vč. zaměření území) pro vyhlášení, péči, monitoring a hodnocení jejich stavu. Cílová hodnota: 95
 • Počet zpracovaných podkladů či koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území. Cílová hodnota: 151
 • Počet provedených monitoringů, mapování a inventarizačních průzkumů. Cílová hodnota: 56

Kontaktní osoby: 

 • Odborné záležitosti: Petr Pavelčík, Odbor životního prostředí a zemědělství, tel: 577 043 361, e-mail: petr.pavelcik@zlinskykraj.cz
 • Projektové záležitosti: Ing. Andrea Trávníčková, Odbor řízení dotačních projektů, tel: 577 043 825, e-mail: andrea.travnickova@zlinskykraj.cz

Finanční záležitosti: Ing. Zuzana Říhová, Odbor řízení dotačních projektů, tel: 577 043 787, e-mail: zuzana.rihova@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru