Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Návod k řešení životní situace - podání podnětu ke kontrole pro podezření z porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

 


1. Identifikační číslo:

---


2. Kód:

---


3. Pojmenování (název) životní situace:

Podání podnětu ke kontrole pro podezření z porušení zákona o regulaci reklamy


4. Základní informace k životní situaci:

Za podnět ke kontrole se považuje upozornění na porušování právních předpisů konkrétní právnickou či fyzickou osobou, která na vnitřním trhu vyvíjí podnikatelskou činnost a je současně zadavatelem, zpracovatelem nebo šiřitelem reklamy ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Podnět se posuzuje podle svého skutečného obsahu bez ohledu na to, jak je označen.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat podnět apod.)?

Subjektem oprávněným k podání podnětu je v tomto případě každá fyzická nebo právnická osoba.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace?

Podmínkou je podání podnětu. Posouzení podaného podnětu provádí ve lhůtě do 3 dnů ode dne doručení Odbor právní a Krajský živnostenský úřad jako věcně příslušný odbor. Podnět nespadající do působnosti kraje a jeho orgánů postoupí Odbor právní a Krajský živnostenský úřad ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení orgánu příslušnému k vyřízení; o postoupení podnětu věcně příslušný odbor vždy uvědomí toho, kdo podnět podal.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Podnět může být podán:

- písemně – poštou, faxem;
- ústně do protokolu;
- v elektronické podobě.8. Na které instituci životní situaci řešit?

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, 761 90 Zlín, třída Tomáše Bati 21


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Mgr. Milan Jonák, 9. etáž, dveře č. 937, tel.: 577 043 571

pondělí 8:00 – 16:00 hod.
úterý 8:00 – 15:00 hod.
středa 8:00 – 16:00 hod.
čtvrtek 8:00 – 15:00 hod.
pátek 8:00 – 13:00 hod.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Forma pro podání podnětu není upraven žádným předpisem. Podnět se zpracuje neformálně se stručným popisem jednání, které je předmětem podnětu spolu s identifikací subjektu, který se měl správního deliktu (přestupku) dopustit. V závěru je třeba uvést své jméno, příjmení a bydliště, případně obchodní firmu a její sídlo, pokud je podání provedeno za právnickou osobu.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Správní poplatek není stanoven.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůta pro vyřízení podnětu je stanovena na 30 dnů. V případě, že v průběhu třicetidenní lhůty nelze zajistit podklady potřebné pro vyřízení podnětu, lhůtu je možné přiměřeně prodloužit. O důvodech prodloužení lhůty a předpokládaném termínu vyřízení stížnosti musí být ten, kdo podnět podal, písemně informován ještě před jejím uplynutím. Přijetí podnětu musí být potvrzeno ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení příjemci. Přijetí podnětu se nepotvrzuje u podnětů podaných ústně nebo doručených osobně, u podnětů, které budou vyřízeny do 7 dnů ode dne doručení, a doručených prostřednictvím e-podatelny (přijetí podání je v tomto případě e-podatelnou potvrzováno automaticky). Ve zprávě o vyřízení podnětu se uvede, zda byl podnět jako celek shledán důvodným, částečně důvodným nebo nedůvodným.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace?

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány?

V případě potřeby může být osoba, která podnět podala, vyzvána k doplnění informací nezbytných pro posouzení a řešení podnětu.


16. Elektronická služba, kterou lze využít:

podatelna@zlinskykraj.cz
milan.jonak@zlinskykraj.cz


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád


18. Jaké jsou související předpisy?

Směrnice SM/07/04/23 - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, schválená Radou Zlínského kraje dne 3. 4. 2023.


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

---


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

---


21. Nejčastější dotazy:

---


22. Další informace:

Viz bod 9.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

---


24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

---


25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, oddělení Krajský živnostenský úřad


26. Kontaktní osoba:

Mgr. Milan Jonák

577 043 571

milan.jonak@zlinskykraj.cz

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

12. 4. 2024


28. Návod byl naposledy aktualizován:

12. 4. 2024


29. Datum konce platnosti návodu:

---


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

---

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru