Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

PODPORA PODNIKÁNÍ A INOVACÍ

 

Podpoře podnikání věnuje Zlínský kraj v souladu se svými strategickými dokumenty výraznou pozornost. Obecný rámec pro podporu podnikání ve Zlínském kraji je definován ve Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030, jejíž první ze čtyř pilířů „Ekonomika a trh práce“ stanovuje následující priority:

1.1 Přispívat k udržitelnému rozvoji podnikání v regionu
1.2 Rozvíjet spolupráci v oblasti výzkumu, vývoji a inovací, a lidských zdrojů
1.3 Posilovat specializaci a inovace vyšších řádů v souladu s novými globálními trendy
1.4 Motivovat k investiční aktivitě ve Zlínském kraji
1.5 Podporovat udržitelný vývoj na trhu práce

Na dlouhodobou Strategii rozvoje ZK navazuje Krajská příloha Národní RIS3 strategie za Zlínský kraj - Regionální inovační strategie Zlínského kraje (dále jen RIS ZK), která stanovuje následující strategické cíle pro podporu inovačního a podnikatelského prostředí:

Strategický cíl A.1 – Zajistit kvalifikované pracovníky pro potřeby zaměstnavatelů v regionu nebo pro realizaci nových podnikatelských záměrů v dostatečném počtu a kvalitě
Strategický cíl B.1 – Zvýšení počtu inovací ve firmách
Strategický cíl C.1. – Zvýšit počet osob zahajujících vlastní podnikání

RIS ZK dále stanovuje specifické cíle a očekávané měřitelné výstupy. Vychází z Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen RIS3 strategie). Součástí RIS ZK jsou také tzv. domény specializace, které jsou považovány za oblasti s největším potenciálem ve Zlínském kraji:

 1. A) PROGRESIVNÍ DESIGN PRODUKTŮ, TECHNOLOGIÍ A PROCESŮ,
  B) POLYMERY V CIRKULÁRNÍ EKONOMICE
  C) INOVACE V KONSTRUKČNÍCH ČINNOSTECH,
  D) INFORMAČNÍ, ŘÍDÍCÍ A BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY.

Konkrétní opatření či projekty, kterými je RIS ZK naplňována, jsou pak stanoveny ve dvouletých Akčních plánech RIS ZK.

1) Strategická průmyslová zóna Holešov

Významný potenciál pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti v kraji má Strategická průmyslová zóna Holešov, která se řadí k největším realizovaným rozvojovým plochám v České republice. Její celková rozloha činí 360 hektarů, z toho 280 ha plocha je určená územním plánem pro výstavbu. Holešovská zóna těží z dobrého dopravního napojení, komplexní technické připravenosti a zázemí v podobě kvalifikované pracovní síly. Proces obsazování byl zahájen v roce 2010. Obsazení zóny zajišťuje Zlínským krajem podporovaná společnost Industry Servis ZK, a.s. Součástí je také Technologický park Progress, zaměřený na zasídlení a další služby inovativním společnostem.

Více informací na www.zonaholesov.cz.

2) Podpora inovací

Zlínský kraj podporuje zavádění inovací v podnicích zejména prostřednictvím níže popsaných aktivit Technologického inovačního centra, s.r.o. (společnost založená Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně). Firmám je nabízena široká škála služeb od zajištění prostor pro svoje podnikatelské aktivity, po poskytnutí poradenství, zajištění propojení s akademickým sektorem, vyhledávání potenciálních investorů, obchodních kontaktů či zprostředkování finančních zdrojů na výzkumné a vývojové aktivity.

Více informací na www.inovacnipodnikani.cz.

Technologické inovační centrum (dále jen TIC) zároveň zastřešuje tzv. Inovační infrastrukturu Zlínského kraje. Inovační infrastruktura Zlínského kraje je již od roku 2008 existující síť spolupracujících společností, provozujících podnikatelské inkubátory a vědeckotechnické parky s cílem podpory inovačního podnikání ve Zlínském kraji. Dále v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II vznikla partnerská platforma ZLINNOVATION, která posiluje vzájemnou komunikaci, spolupráci a důvěru podpůrných subjektů inovačního ekosystému Zlínského kraje. Hlavním cílem platformy je koordinovat, propojovat a promovat aktivity členů tak, aby byla vytvořena společná personalizovaná nabídka služeb cílovým skupinám v inovačním ekosystému v souladu s Regionální inovační strategií Zlínského kraje, komunikovaná pod jednotnou marketingovou značkou ZLINNOVATION. 

Více informací na https://zlinnovation.cz/

3) Projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje III

Projekt Smart Akcelerátor Zlínského kraje III (dále jen SA ZK III) je zaměřen na podporu rozvoje inovačního prostředí ve Zlínském kraji v souladu s Národní RIS3 strategií a její Krajskou přílohou za Zlínský kraj (Regionální inovační strategie) (dále jen RIS ZK). Jedná se zejména o podporu přípravy strategických projektů a realizaci dalších aktivit k naplnění výše zmíněné Národní RIS3 strategie a RIS ZK.

Projekt SA ZK III je realizován v rámci Operačního Jan Amos Komenský v gesci MŠMT. Projekt je realizován v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026 a je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, státního rozpočtu a z prostředků Zlínského kraje.

Projekt realizuje Zlínský kraj (Odbor strategického rozvoje kraje, Krajský úřad Zlínského kraje) ve spolupráci s partnerem projektu Technologickým inovačním centrem, s.r.o.

Projekt SA ZK III sestává z 6 klíčových aktivit:

 • Základní tým (zajištění kapacity a klíčových kompetencí ke koordinaci a implementaci agendy RIS ZK prostřednictvím výkonné jednotky)
 • Vzdělávání a rozvoj kompetencí (vzdělávání výkonné jednotky a ostatních aktérů zapojených do rozvoje inovačního prostředí)
 • Mapování, analýzy a evaluace (zmapování a sledování změn a vývoje inovačního prostředí v kraji, evaluace procesů)
 • Asistence (v rámci tohoto modulu bude vyhlášena průběžná výzva k předkládání žádostí o podporu na přípravu strategických projektů veřejných subjektů, tzv. Program vouchery asistence, které mají přímo, či nepřímo, podpořit inovační a podnikatelské prostředí v kraji)
 • Pilotní ověření (pilotní ověření bude na téma "Studenti do firem“ a „Systém podpory distančně vykonavatelných profesí v doménách specializace“)
 • Marketingová a komunikační strategie kraje (pokračování posílení komunikace a marketingu inovačního systému kraje, aktualizace Marketingové strategie a Komunikačního plánu (marketingového plánu inovací))

4) Katalog firem Zlínského kraje

Katalog firem Zlínského kraje je unikátní oficiální přehled podniků působících ve Zlínském kraji. Cílem katalogu je prezentace kraje jako významného průmyslového regionu, navazování nových obchodních příležitostí na tuzemských i zahraničních trzích a podpora a posílení exportu regionálních firem. Katalog vydává Technologické inovační centrum.

Katalog je prezentovaný na internetových stránkách www.katalogfiremzk.cz.

5) Soutěž Inovační firma Zlínského kraje

Smyslem soutěže organizované od roku 2009 je podpořit inovační aktivity podnikatelských subjektů ve Zlínském kraji a motivovat je k dalšímu rozvoji v této oblasti. Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit nejlepší podnikatelské subjekty na poli inovací a zároveň tak prezentovat Zlínský kraj jako region disponující inovačním potenciálem. Specifickým cílem soutěže je přispět k trvalému vytváření prostředí podporující inovace a spolupráci.

Udělení ocenění firmě za její inovační aktivity je uznáním za kvalitní práci a zvýšení prestiže a kreditu firmy i důvěryhodnosti u zákazníků. Vítězné firmy mají právo používat logo soutěže k marketingovým účelům a budou prezentovány standardními komunikačními kanály vyhlašovatele a partnerů soutěže. Dalším benefitem získání ocenění je bezplatná publicita v krajských publikacích, zveřejnění článků, rozhovorů a reportáží účastníků v mediích po skončení soutěže.

Více informací na www.inovacnifirma.cz

Oceněné firmy v minulých ročnících:  

2018

 1. místo Incinity s. r. o.
 2. místo Fatra a. s.
 3. místo Martin Horák - design

 2021

 1. místo ON Semiconductor Czech Republic, s. r. o.
 2. místo Dudr Tools s. r. o.
 3. místo SPUR a. s.

6) Podpora začínajícím podnikatelům

Zlínský kraj rovněž podporuje aktivity podporující začínající podnikatele prostřednictvím Podnikatelského inkubátoru Technologického inovačního centra, který nabízí různé režimy zasídlení a podpory start-upů, a sice:

 • podnikatelský inkubátor
 • virtuální inkubátor
 • školící a kongresové prostory

Podnikatelský inkubátor

Podnikatelský inkubátor je určen pro začínající firmy, kterým pomáhá rozjet podnikání. Nabídne jim zvýhodněný nájem a množství služeb souvisejících s podnikáním. Klienti mají po dobu až tří let k dispozici cenově atraktivní prostory v kreativním prostředí a mohou čerpat řadu souvisejících služeb, včetně poradenství pro podnikání.

Virtuální inkubátor

Virtuální inkubátor nabízí řešení začínajícím firmám, pro které je z nejrůznějších důvodů nezbytné mít sídlo, samotné prostory pro podnikání ale zatím nepožadují. Klient virtuálního inkubátoru má automaticky k dispozici služby recepce, která poštu přebírá a o jejím doručení informuje e-mailem.

Školící a kongresové prostory

V nabídce je prezentační sál vhodný pro uspořádání konferencí, seminářů a školení, firemních zasedání či valných hromad. Kapacita činí podle uspořádání až 100 míst. Dále je v nabídce jednací místnost s kapacitou 22 míst a videokonferenční místnost s kapacitou 14 míst. Ve všech nabízených prostorách je k dispozici klimatizace, prezentační technika i připojení k internetu.

Nabízené prostory jsou umístěny v budově číslo 23 v bývalém baťovském areálu (Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín). Více informací na www.inkubatorzlin.cz.

Dále prostřednictvím Krajské hospodářské komory Zlínského kraje jsou zajištěna tzv. kontaktní centra pro podnikatele. Centra budou zajišťovat poradenské, vzdělávací a informační služby pro podnikatele. Bude provozováno na třech místech – Zlín, Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí (kontaktní kanceláře okresních středisek Krajské hospodářské komory Zlínského kraje)

Soutěž „Můj první milion“

Soutěž „Můj první milion“ je určená pro všechny zájemce o podnikání, kteří si chtějí otestovat svůj podnikatelský nápad a nastartovat své podnikání. Předmětem soutěže je zpracování podnikatelského záměru a jeho rozvoj směrem k realizaci. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Technologické inovační centrum.

Cílem soutěže najít a podpořit nápady zajímavé svým inovačním potenciálem, ocenit nejlepší podnikatelské záměry, vzdělávat budoucí podnikatele, zvýšit zájem o problematiku podnikání a zakládání firem, zvýšit povědomí o nástrojích podpory začínajících podnikatelů ve Zlínském kraji. Jednou z hlavních cen pro výherce je mj. možnost zasídlení v podnikatelském inkubátoru Technologického inovačního centra.

Více informací na www.mujprvnimilion.cz.

 

7) Další plochy pro podnikání ve Zlínském kraji - brownfieldy

V rámci Zlínského kraje je spravována databáze brownfieldů, tedy v současnosti neužívaných ploch původně sloužících především k průmyslovému a zemědělskému využití. Databáze brownfieldů mapuje veškeré brownfieldy ve Zlínském kraji, udává jejich lokalizaci, základní parametry a vyhodnocuje jejich potenciál pro případnou regeneraci, resp. podnikatelské aktivity. Plochy brownfieldů jsou nabízeny mj. podnikatelským subjektům zpravidla za zvýhodněnou cenu. Regenerace brownfieldů je pak podporována konkrétními dotačními tituly především na národní úrovni. Pomoc s hledáním vhodné lokality pro podnikání primárně zajišťuje Agentura Czechinvest, ve Zlínském kraji pak její pobočka.    

Mapa brownfieldů je dostupná na https://geoportal.kr-zlinsky.cz/bf/ 

 

8) Služby pro podnikatele v oblasti pronikání se zaměřením na třetí země

Zlínský kraj podporuje prostřednictvím Kontaktního centra pro mezinárodní spolupráci exportní aktivity firem v kraji. Toto centrum zajišťuje Krajská hospodářská komora Zlínského kraje.

Cílem Kontaktního centra pro mezinárodní spolupráci je rozvoj obchodních kontaktů firem ZK se zeměmi třetích zemí s velkým růstovým potenciálem. Cílem Kontaktního centra je poskytovat firmám v regionu odborný a poradenský servis v oblasti exportu.

  

9) Dotační programy pro podnikatele

OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 - 2027

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále jen OP TAK) je navazujícím operačním programem na OP PIK. OP TAK, který je stále v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu, se zaměřuje na podporu českých podniků z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem podporovaných aktivit by mělo být mj. zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19, zvýšení produktivity českých firem, jejich posun v globálních hodnotových žebříčcích, a tím i posílení české ekonomiky a zvýšení životní úrovně obyvatel ČR.

Více informací o vyhlášených výzvách zde: https://www.optak.cz/

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020

Předešlým dotačním titulem  OP TAK na národní úrovni je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK). OP PIK je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a podporovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů. OP PIK je administrován Agenturou pro podnikání a inovace (API), jejíž regionální pobočky, včetně zlínské, poskytují informační servis a konzultace k přípravě žádostí o podporu a realizaci projektů. V rámci OP PIK je možné podat žádost o podporu ve výzvách jednotlivých dotačních „podprogramů“ zaměřených na podporu aplikovaného výzkumu, start-upů, technologického transferu, klastrových iniciativ, energeticky účinných opatření, informačních a komunikačních technologií apod.

Více informací k pravidlům jednotlivých programů a znění aktuálně vyhlášených výzev na http://www.agentura-api.org/ , nebo http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy . 

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy je plánem reforem a investic České republiky ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 a znovunastartování ekonomiky s využitím finančních prostředků Nástroje pro oživení a odolnost.

Více informací o vyhlášených výzvách zde: https://www.planobnovycr.cz/

Mezinárodní programy EU

Významnou příležitost pro spolupráci firem ze Zlínského kraje se zahraničními partnery v rámci výzkumu, vývoje a inovací představují programy řízené Evropskou komisí. Podniky mohou být koordinátorem či partnerem v mezinárodních projektech zaměřených na výzkum, vývoj či inovace v rámci programů Horizon 2020Horizon Europe či COSME. Podnikatelské subjekty mohou zároveň v rámci sítě Enterprise Europe Network vyhledávat podnikatelské příležitosti, či oslovit případné partnery v rámci celé EU pro uspokojení vlastní poptávky např. po inovačním řešení.

Regionální podpůrné programy

Na podzim roku 2018 vyhlásil Zlínský kraj dotační program RP15-19 Inovační vouchery Zlínského kraje, zaměřený na podporu spolupráce firem s VaV institucemi (předcházel mu dotační program RP15-17 Inovační vouchery Zlínského kraje, zaměřený na podporu spolupráce firem s „kreativci“ v oblasti produktového designu a marketingu, který Zlínský kraj vyhlásil v roce 2017). Tento program volně navazuje na inovační vouchery, kterými Zlínský kraj v letech 2012 - 2015 podporoval Zlínský kraj spolupráci inovačních firem s pracovišti výzkumně-vývojových institucí tzv. inovačními vouchery, o nichž lze (více informací lze nalézt na www.objevtesmer.cz). V současnosti jsou inovační vouchery poskytovány také z OP PIK (viz výše), na regionální úrovni je možné získat tzv. vouchery asistence v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II. Ty jsou však určeny na podporu přípravy strategických projektů subjektů, které přispějí k podpoře inovačního prostředí v regionu v souladu s Krajskou přílohou Národní RIS3.

V rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje III je snahou vyhlásit dotační program vouchery asistence, který je zaměřen na podporu přípravy strategických projektů, které naplňují Regionální inovační strategii Zlínského kraje. Tento program bude navazovat na již realizovaný dotační program vouchery asistence v rámci projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II. O novém programu budou žadatelé informování.

 

 

Aktualizace k 8. 3. 2023

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru