Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:

Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji III

Registrační číslo projektu:

CZ.03.02.01/00/22_003/0000107

Program:

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)

Prioritní osa:

2 – Sociální začleňování

Investiční priorita:

2.1: h)  posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin. 

Období realizace:

1/2023 – 12/2026

Celkový rozpočet:

446 413 606,56 Kč

Stručný obsah:

Projekt chce podpořit zajištění a zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb. Jedná se o služby sociální rehabilitace, osobní asistence, sociálně terapeutické dílny a podpory samostatného bydlení. Projekt podporuje vytvoření podmínek pro setrvání osoby v jejím přirozeném prostředí a současně reaguje na probíhající procesy transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a rovněž transformace psychiatrické péče.  Rozvoj vybraných druhů sociálních služeb bude vycházet z aktuálních potřeb osob na daném území ve Zlínském kraji.  

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpora a rozvoj 4 vybraných druhů sociálních služeb reagujících na zjištěné a identifikované potřeby z území Zlínského kraje do roku 2026, poskytované primárně v terénní a ambulantní formě.

Dílčí obecné cíle projektu zahrnují:

  • zajištění dostupnosti a efektivity stávajících vybraných sociálních služeb v počtu 156,19 úvazků,
  • rozvoj vybraných sociálních služeb v návaznosti na rozšíření kapacit sítě v počtu přibližně 10 úvazků do konce roku 2026 v místech, kde žijí osoby ohrožené sociálním                   vyloučení,
  • zvýšení prostupnosti služeb a uvolňování kapacit pro nově potřebné zájemce o službu,
  • pomoc vybraným cílovým skupinám (osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené),
  • podporovat a rozvíjet takové ambulantní a terénní sociální služby, díky nimž mohou lidé setrvat ve svém přirozeném prostředí a zvýší jejich soběstačnost, sebeobsluhu a             nezávislost,
  • rozvíjet systém návazných služeb po odchodu osob s duševním onemocněním z psychiatrické nemocnice,
  • zabránit prohlubování stigmatizace osob s duševním onemocněním podporou služeb orientovaných na zvýšení kompetencí pro nezávislý život této ohrožené skupině obyvatelstva.

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Aktivity projektu

Zajištění dostupných a rozvíjejících se sociálních služeb

Tato aktivita bude zaměřená na rozvoj 4 druhů sociálních služeb, což aktuálně znamená podporu nejméně 32 vybraných sociálních služeb, které pomáhají osobám žijících na území Zlínského kraje řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Prostřednictvím projektu budou podpořeny služby ambulantní a terénní, které se zaměřují na podporu integrace osob se zdravotním postižením. Předpokládaný rozvoj sociálních služeb bude vycházet z identifikovaných nepokrytých potřeb osob na daném území. Očekává se finanční podpora nových pracovních úvazků spojených s poskytováním služeb.

Kontaktní osoby:

Ing. Silvia Duchoňová – projektový manažer, tel.: +420 577 043 792, e-mail: silvia.duchonova@kr-zlinsky.cz

Karel Unzeitlich DiS. – finanční manažer, tel.: +420 577 043 781, e-mail: karel.unzeitlich@kr-zlinsky.cz

Ing. Jana Matulíková – odborný koordinátor (sociální oblast), tel.: +420 577 043 323, e-mail: jana.matulikova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru