Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 

 

Název projektu:    

Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje

Registrační číslo žádosti:

CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0006929

Operační program:

Operační program Životní prostředí 2014 - 2020

Oblast intervence:

Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území

Období realizace:

1. 8. 2019 – 30. 9. 2023

Příjemce dotace:

Zlínský kraj

Celkový rozpočet:

11 718 144,20 Kč

Financování:

OP Životní prostředí - 100 %

Všeobecný cíl:

Cílem projektu je obnova biotopů v EVL soustavy Natura 2000 pro zachování, případně zlepšení, podmínek předmětů ochrany EVL, což může být evropsky významný druh živočicha nebo rostliny anebo typ přírodního biotopu. Jako jeden z hlavních zdrojů na financování opatření v EVL je na období let 2014 -2020 Operační program Životní prostředí.

Specifický cíl:

Specifickým cílem projektu je zajištění podstatné části finančních prostředků pro realizaci opatření pro zachování příznivých podmínek pro předmět ochrany EVL, a to jak jednorázových zásahů obnovy příznivého stavu biotopů typu jako např. odstraňování náletových dřevin a stařiny apod., tak na  následné  obnovní  opatření, které spočívá zejména v potlačování obrostu náletových dřevin, šetrném kosení a úklidu sena a např. i obnova pastvy na vhodných stanovištích. Realizací těchto opatření bude zároveň naplněn požadavek ES na podporu a zachování biodiverzity.

Součástí obnovních opatření je likvidace invazních druhů rostlin, které jsou uvedeny jako prioritní v Černém seznamu invazních druhů České republiky.

Stručný obsah:

Předmětem projektu je realizace opatření pro zajištění příznivých podmínek pro předmět ochrany v evropsky významných lokalitách (EVL) soustavy Natura 2000.

Cílové skupiny projektu:

Cílovou skupinou projektu orgány ochrany přírody pro chráněná území národního významu a území soustavy Natura 2000, vlastníci a nájemníci pozemků.

Kontaktní osoby:

Bc. Marcela Zárubová, manažer projektu, Odbor řízení dotačních projektů, tel: 577 043 841, e-mail: marcela.zarubova@zlinskykraj.cz
 
Ing. Zuzana Říhová, finanční manažer projektu, Odbor řízení dotačních projektů, tel: 577 043 787, e-mail: zuzana.rihova@zlinskykrajcz
 
Petr Pavelčík, odborný garant, Odbor životního prostředí a zemědělství, tel: 577 043 361, e-mail: petr.pavelcik@zlinskykraj.cz
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru