Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění účinná od 1. 9. 2015 stanovila zdravotním pojišťovnám povinnost uzavřít smlouvu o  poskytování a úhradě  hrazených zdravotních služeb s  poskytovatelem zdravotních služeb, který poskytuje zdravotní služby na základě Osvědčení o splnění podmínek k pokračování v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli. 

K bezproblémovému navázání smluvního vztahu je třeba splnit následující požadavky zákona o zdravotních službách a zákona o veřejném zdravotním pojištění:

  1. Zájemce o pokračování v poskytování  zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli musí svůj úmysl oznámit  do 15 dnů ode dne úmrtí  Krajskému úřadu Zlínského kraje,  odboru zdravotnictví a zdravotním pojišťovnám.
  2. Pokud zemřelý poskytovatel zdravotní služby poskytoval v objektu, který je předmětem dědictví, musí dědicové mezi sebou uzavřít dohodu o tom, kdo a za jakých podmínek je oprávněn užívat zdravotnické zařízení a poskytovat zdravotní služby za zemřelého poskytovatele – podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.
  3. Pokud objekt, ve kterém zemřelý poskytoval zdravotní služby, není předmětem dědictví a  oznámí-li úmysl pokračovat v poskytování zdravotních služeb více osob (dědicové + další zájemci), pokračuje v poskytování zdravotních služeb ten zájemce, na kterém se všichni  zájemci dohodli.  K přijetí dohody vyzývá Krajský úřad Zlínského kraje, odbor zdravotnictví,  který stanovuje i termín, do kterého má být dohoda uzavřena a úřadu  předložena.  Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.
  4. Do 60 dnů od úmrtí poskytovatele musí být pokračování v poskytování zdravotních služeb zahájeno.   Datum zahájení pokračování v poskytování zdravotních služeb musí osoba, která zdravotní služby poskytuje, písemně oznámit Krajskému úřadu Zlínského kraje,  odboru zdravotnictví,  a to nejpozději do 10 dnů od data zahájení.  K oznámení musí přiložit doklady prokazující, že dosáhla věku 18 let,  je plně svéprávná,  je bezúhonná, je držitelem povolení k pobytu na území České republiky, pokud má povinnost takové povolení mít,  je způsobilá k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v oboru zdravotní péče, kterou bude poskytovat jako zdravotní službu a je členem komory, jestliže členství v komoře je podmínkou pro výkon tohoto povolání (nebo ustanovila odborného zástupce). Právnická osoba dokládá, že statutární orgán právnické osoby nebo jeho členové nebo vedoucí organizační složky státu nebo organizační složky územního samosprávného celku, bude-li poskytování zdravotních služeb zajišťováno touto organizační složkou, jsou bezúhonní a že ustanovila odborného zástupce, který splňuje podmínky kladené na způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání. K oznámení se rovněž přikládá prohlášení o tom, že je oprávněna užívat k poskytování zdravotních služeb zdravotnické zařízení, které splňuje požadavky na technické a věcné vybavení, že netrvá žádná z překážek pro udělení oprávnění uvedených v § 17 zákona č. 372/2011 Sb., že jsou splněny požadavky na personální zabezpečení poskytovaných zdravotních služeb, že Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal souhlasné závazné stanovisko podle § 15 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., jde-li o poskytování lékárenské péče, že nedošlo ke změně podmínek, za kterých orgán ochrany veřejného zdraví schválil původní provozní řád zdravotnického zařízení podle zákona o ochraně veřejného zdraví a za kterých Ministerstvo zdravotnictví vydalo původní souhlas s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče, jde-li o poskytování této péče.  
  5. Pokud došlo ke změně věcného, technického vybavení nebo personálního zabezpečení zdravotnického zařízení, jsou součástí oznámení doklady prokazující splnění podmínek stanovených pro věcné a personální zabezpečení prováděcími předpisy.

Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky, vydá Krajský úřad Zlínského kraje, odbor zdravotnictví Osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli  a do 10 dnů  ode dne jeho vydání zašle jeho stejnopis zdravotním pojišťovnám, místně příslušnému správci daně vykonávajícímu správu daně z příjmů, místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a Českému statistickému úřadu. Jde-li o oprávnění k poskytování lékárenské péče, zašle stejnopis rozhodnutí též Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. O vydání osvědčení provede záznam do Národního registru poskytovatelů a prostřednictvím tohoto registru zapíše příslušné referenční údaje nebo změny příslušných referenčních údajů do registru osob.  

Jestliže nejsou splněny podmínky pro vydání osvědčení, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor zdravotnictví rozhodne o tom, že oznamovatel nesplnil podmínky pro pokračování v poskytování zdravotních služeb. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Do 90 dnů ode dne zahájení pokračování v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli  musí ten, kdo v poskytování zdravotních služeb pokračuje, požádat o vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb a  k žádosti doložit  všechny zákonem vyžadované  podklady. Formuláře žádostí  včetně uvedení podkladů, které se k žádostem přikládají, jsou uvedeny v sekci „Oprávnění k poskytování zdravotních služeb“.  Oprávnění k poskytování zdravotních služeb zemřelého poskytovatele zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb novému poskytovateli.  Kromě této lhůty zaniká oprávnění zemřelého poskytovatele též marným uplynutím lhůty 15 dnů ke sdělení úmyslu pokračovat v poskytování zdravotních služeb, marným uplynutím lhůty stanovené Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem zdravotnictví k uzavření dohody mezi více zájemci o pokračování v poskytování zdravotních služeb, marným uplynutím lhůty 60 dnů k zahájení pokračování poskytování ZS a marným uplynutím lhůty k podání žádosti o vydání oprávnění. 

Do 30 dnů od vydání Osvědčení o splnění podmínek pro pokračování ZS po zemřelém lékaři podává držitel tohoto osvědčení žádost o navázání smlouvy zdravotním pojišťovnám, tyto mají povinnost do 180 dnů  ode dne  přijetí žádosti  smlouvu uzavřít ve stejném rozsahu, v jakém ji měly uzavřenu se zemřelým lékařem. Tato povinnost neplatí, jestliže pojišťovna smlouvu předchozímu poskytovateli  vypověděla.

Do uzavření smlouvy je zdravotní pojišťovna povinna hradit zdravotní služby bez smlouvy, a to ve stejném rozsahu, jako by hradila zemřelému lékaři. 

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru