Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 Anonymní reklama - odpovědnost šiřitele

„Anonymní reklama“ je upravena v § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Anonymní reklamou je míněno takové oznámení, sdělení, či prezentace šířená komunikačními médii, která neobsahuje informaci o osobě, která šíření sdělení či jiné prezentace objednala.

Smyslem úpravy je, aby volič věděl, kdo za konkrétní reklamou stojí. Uvedení jen například názvu strany, či jména a příjmení kandidáta v obsahu reklamy nesplňuje zákonný požadavek na neanonymnost reklamy. Reklama musí obsahovat údaje: „objednatelem je …“ či „zadavatel:...“ tak, aby bylo zřejmé, kdo si reklamu skutečně objednal. Takovou Informací musí být označeny všechny prostředky kampaně, tedy nejen velkoplošná zařízení, ale také komunikační média (s výjimkou drobných předmětů). Je nutné zdůraznit, že odpovědnost v případě absence těchto údajů nese podle zákona o regulaci reklamy osoba, která reklamu veřejně šíří.

Co se uvedenými pojmy rozumí:

Zadavatelem je ten, kdo si daný prostředek volební kampaně objednal, typicky tedy kandidující politická strana / hnutí nebo registrovaná třetí osoba.

Zpracovatel je pak ten, u koho zadavatel prostředek volební kampaně objednal a kdo kampaň vytvořil a její náklady zadavateli vyfakturoval – typicky PR a reklamní agentura či společnost zajišťující volební poradenství a realizaci kampaně.

Šiřitelem je vlastník nástroje, kterým je prostředek kampaně šířen. Osoba šiřitele může být totožná s osobou zadavatele i zpracovatele reklamy, nicméně zpravidla bude šiřitelem osoba, která reklamu nezpracovala, ani k jejímu šíření nedala podnět, tedy například tiskárna, majitel billboardu či ten, kdo billboard vylepil apod.

Porušení zákazu šířit anonymní čili zakázanou reklamu týkající se voleb je přestupkem upraveným
v zákoně o regulaci reklamy v § 8 odst. 1 písm. b) v případě fyzické osoby a v § 8a odst. 1 písm. b) v případě právnické osoby. Krajský živnostenský úřad za něj může uložit pokutu ve výši až 2 000 000 Kč.

Údaje o zadavateli a zpracovateli v rámci volební kampaně dozoruje také Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (https://www.udhpsh.cz/svobodny-pristup-k-informacim).

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru