Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

1. Zájemci o radu nebo konkrétní pomoc se obrátí na příslušný pověřený obecní úřad nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle trvalého bydliště, odbor sociálních věcí, a to na pracovníka, který/á se zabývá problematikou sociální práce.

2. Sociální pracovník vyslechne problémy klienta. Poskytne mu základní sociální poradenství a dále zjišťuje informace o životní situaci, která klienta přivedla ke kontaktu se sociálním pracovníkem. Sociální pracovník buď zajistí pomoc sám, nebo zprostředkuje pomoc jiných návazných služeb. S klientem nevede správní řízení ani jej nekontroluje.

3. Sociální pracovník může navštívit klienta v jeho domácnosti z důvodu zjištění jeho bytové a rodinné situace. Sociální šetření je jedním z možných nástrojů sociální práce a záleží jen na individuálním posouzení sociálního pracovníka, zda jej využije. Do obydlí klienta může sociální pracovník vstoupit jen se souhlasem klienta a musí se přitom prokázat služebním průkazem.

Sociální pracovníci na obecních úřadech nevykonávají sociální šetření pro ověření skutečností pro nárok na dávku nebo její výši.

4. Sociální pracovník naplánuje řešení daného problému klienta, kdy základem je stanovení cíle a jednotlivých kroků, které k cíli povedou.

5. Sociální pracovník ve spolupráci s klientem řeší problém pomocí metod sociální práce, zaměřených na změnu chování klienta či prostředí.

 

Sociální pracovníci jsou v souvislosti s výkonem sociální práce povinni:

a) chránit práva a zájmy osob v hmotné nouzi, přitom respektovat jejich důstojnost, soukromí a důvěrnost sdělení a zachovávat mlčenlivost,

b) informovat každou osobu o možných postupech řešení hmotné nouze a zapojovat ji do řešení její situace a vést ji k vlastní odpovědnosti,

c) respektovat jedinečnost každé osoby bez ohledu na její původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, ekonomickou situaci, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení, a to bez ohledu na skutečnost, jak se tato osoba podílí na životě společnosti,

d) vyhledávat aktivně osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí,

e) spolupracovat s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru