Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

POVOLENÍ / ODNĚTÍ VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA

Výkonem rybářského práva je činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické osobě příslušným orgánem státní správy rybářství podle ust. § 21 až 24 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství, spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů, jakož i v užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu.
 
Výkon rybářského práva povolí na dobu 10 let příslušný rybářský orgán žadateli, který splňuje podmínky pro řádný výkon rybářského práva stanovené tímto zákonem (ust. § 8 zákona).
 
Příslušný rybářský orgán odejme povolení výkonu rybářského práva svým rozhodnutím:
 
a) zjistí-li, že uživatel rybářského revíru závažným způsobem porušuje své povinnosti, zejména podmínky pro povolení výkonu rybářského práva, za nichž mu byl výkon rybářského práva povolen,
b) ukáže-li se dodatečně, že uživatel rybářského revíru nesplňoval podmínky pro účast ve výběrovém řízení nebo podmínky pro povolení výkonu rybářského práva,
c) skončí-li vlastnický nebo nájemní vztah osoby k rybníku nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda,
d) zanikne-li rybník nebo vodní tok nebo uzavřená voda, na nichž byl rybářský revír vyhlášen,
e) na základě žádosti uživatele rybářského revíru,
f) na základě žádosti vlastníka rybníka nebo vlastníka nebo všech vlastníků nebo všech spoluvlastníků pozemku, na němž se uzavřená voda nachází.
 
Výkon rybářského práva zanikne uplynutím doby, na kterou byl povolen, zemře-li fyzická osoba nebo zanikne-li právnická osoba, které byl výkon rybářského práva povolen, bez právního nástupce.
 
Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Osobou oprávněnou k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva je:
 
a) v rybářském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. a) a b) zákona o rybářství
- vlastník rybníka,
- vlastník pozemku, na němž se nachází uzavřená voda,
- osoba pověřená všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým jménem, je-li vlastníků nebo spoluvlastníků nemovitostí uvedených v § 4 odst. 3 písm. b) více,
- nájemce nemovitosti, na níž je vyhlášen rybářský revír podle § 4 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona o rybářství, prokáže-li, že uzavřel nájemní vztah za účelem výkonu rybářského práva s vlastníkem nebo všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky nemovitosti uvedené v bodu 1 nebo 2,
 
b) v rybářském revíru vyhlášeném podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o rybářství
- občan České republiky nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky,
- právnická osoba, která má sídlo na území České republiky,
- občan Evropské unie nebo právnická osoba, která je usazena ve státech Evropské unie.
 
Nedohodnou-li se všichni vlastníci, popřípadě spoluvlastníci nemovitostí uvedených v § 4 odst. 3 písm. b) zákona o rybářství na pověření určité osoby k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva ani do 30 dnů od doručení výzvy příslušného rybářského orgánu k uzavření takové dohody, rozhodne o povolení výkonu rybářského práva příslušný rybářský orgán ve výběrovém řízení.
 • Jaké jsou podmínky postup pro řešení životní situace:
Podmínky: vlastnictví vodního díla či pozemků pod ním, nájemní smlouva či pověření všemi spoluvlastníky nemovitosti.
Postup: písemnou žádost poslat poštou, elektronicky nebo doručit osobně orgánu státní správy rybářství, včetně doložení všech náležitostí dle ust. zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a v souladu s ust. § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád.
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním písemné žádosti.
 • Na které instituci životní situaci řešit:
Na místně příslušném krajském úřadě.
Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.
 
Kontaktní osoby:
MVDr. Petra Mačáková Mišáková, tel. 577 043 380, e-mail: petra.macakova@zlinskykraj.cz
Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz
 
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Žádost o povolení výkonu rybářského práva, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 
a) označení a číslo rybářského revíru, výměru vodní plochy a umístění rybářského revíru, výměru vodní plochy a umístění rybářského revíru, číslo hydrologického pořadí a údaj o říčních kilometrech odvozený ze základní mapy České republiky v měřítku 1: 50 000, vymezení hranice rybářského revíru,
b) jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, podpis žadatele, jde-li o fyzickou osobu,
c) obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo, identifikační číslo osoby, jméno, příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele, jde-li o právnickou osobu,
d) právnická osoba k žádosti přiloží též doklad osvědčující její registraci příslušným orgánem,
e) je-li žadatelem osoba pověřená všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, na kterém byl vyhlášen rybářský revír, přiloží k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva též dohodu všech vlastníků nebo všech spoluvlastníků uvedených nemovitostí o pověření žadatele, jako osoby oprávněné k podání žádosti o povolení výkonu rybářského práva svým jménem,
f) je-li žadatelem nájemce rybníka nebo pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, předloží k žádosti doklad, že uzavřel nájemní vztah k uvedené nemovitosti za účelem výkonu rybářského práva s vlastníkem nebo všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky,
g) prokázání bezúhonnosti (je-li žadatelem právnická osoba, prokazuje se bezúhonnost u člena statutárního orgánu právnické osoby, oprávněného jednat za tuto osobu),
h) návrh osob splňujících předpoklady pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce,
i) jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt osob navržených za rybářského hospodáře a jeho zástupce,
j) návrh způsobu hospodaření v příslušném rybářském revíru,
k) zhodnocení možnosti vzniku ekologických rizik v souvislosti s hospodařením v příslušném rybářském revíru, včetně návrhu na jejich řešení,
l) návrh žadatele na jeho vypořádání se s původním uživatelem rybářského revíru,
m) datum podání žádosti.
 
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost nemá předepsaný formulář. Jedinými předepsanými formuláři jsou výpis z Rejstříku trestů a doklad prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro osoby navržené na funkci rybářského hospodáře a zástupce / zástupců.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Povolení výkonu rybářského práva podléhá správnímu poplatku, který v souladu se sazebníkem položky 14 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění činí 2 000 Kč, a lze jej uhradit v pokladně krajského úřadu.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostech do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném zněni
 • Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v platném znění
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení žadateli k Ministerstvu zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který rozhodnutí vydal.
 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
 1. 10. 2019
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru