Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

POVOLENÍ VÝJIMEK ZE ZAKÁZANÝCH ZPŮSOBŮ LOVU

 • Základní informace k životní situaci:
Příslušný rybářský orgán je oprávněn povolovat výjimky ze zakázaných způsobů lovu v souladu s ust. § 11 a 13 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství v případě zjištění přemnožení nebo zeslabení populace daného druhu ryb, či k chovu ryb, jejich záchraně při mimořádných situacích, k vědeckým účelům nebo v jednotlivých zvlášť odůvodněných případech.
Lov ryb pomocí elektrického proudu je povolen pouze při splnění bezpečnostních předpisů. Osoba obsluhující elektrické zařízení musí mít u sebe povolení k takovémuto lovu a doklady opravňující použití elektrického zařízení, stanovené vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická osoba nebo právnická osoba, která je uživatelem rybářského revíru nebo rybníkářem ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podmínkou je prokázání výkonu rybářského práva na předmětném revíru nebo prokázání hospodaření v rybníkářství a předložení důvodů, pro které se o udělení výjimky žádá.
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním písemné žádosti.
 • Na které instituci životní situaci řešit:
Na místně příslušném krajském úřadě.
Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.
 
Kontaktní osoby:
MVDr. Petra Mačáková Mišáková, tel. 577 043 380, e-mail: petra.macakova@zlinskykraj.cz
Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz 
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Doklad o povolení výkonu rybářského práva na revíru nebo doklad o vlastnictví či nájmu rybníka. Vedle těchto dokumentů (aktivní legitimace) i doklady, na základě kterých se o výjimku žádá. V odůvodněných případech může být orgánem státní správy rybářství požadován i znalecký posudek.
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatky nejsou stanoveny.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Při bezchybně podané žádosti a všech potřebných náležitostech do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném zněni
 • Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník v platném znění
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení žadateli k Ministerstvu zemědělství, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který rozhodnutí vydal.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:
Osoba, která loví jiným než povoleným způsobem, poruší některý ze zákazů pro lov ryb, loví pomocí elektrického proudu v rozporu s právním předpisem se dopouští přestupku podle ust. § 30 nebo 31 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství, a lze jí dle charakteru přestupku uložit pokutu až do výše 30 000 Kč (fyzická osoba) resp. do výše 50 000 Kč (právnická nebo podnikající fyzická osoba).
 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

31. 10. 2019

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru