Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

 • Základní informace k životní situaci:

 I.

Evidenci o hospodaření v rybářském revíru a o dosaženém hospodářském výsledku za uplynulý kalendářní rok je uživatel rybářského revíru povinen předložit příslušnému rybářskému orgánu do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

 Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru spočívá ve vedení údajů uvedených v příloze č. 5. vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, doplněné o identifikaci uživatele rybářského revíru podle přílohy č. 1 tabulky A vyhlášky

 II.

Rybníkář je povinen vést evidenci o hospodaření, o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství, o lovu ryb na udici a předkládat ji příslušnému orgánu státní správy rybářství nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu a lovu ryb nebo při produkci vodních organizmů v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení spočívá ve vedení údajů o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při použití hromadně účinných metod lovu a při lovu ryb na udici. Tyto údaje jsou uvedeny v příloze č. 1 v tabulkách A až E vyhlášky. Evidence uloveného úhoře říčního  a lososa obecného obsahuje údaje uvedené v příloze č. 1 tabulce F vyhlášky. Evidence týkající se invazních nepůvodních druhů obsahuje údaje uvedené v příloze č. 1 tabulce G vyhlášky.

 

 • Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která je uživatelem rybářského revíru resp. rybníkářem ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství.

 

 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou je hospodaření v režimu rybníkářství ve smyslu ust. § 2 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství nebo povolení výkonu rybářského práva v rybářském revíru.

 

 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Údaje se předkládají v písemné nebo elektronické podobě ověřené zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě prostřednictvím datové schránky příslušnému rybářskému orgánu, do 30. dubna následujícího kalendářního roku.

Na které instituci životní situaci řešit:

Na místně příslušném krajském úřadě.

Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Kontaktní osoba:

MVDr. Petra Mačáková Mišáková, tel. 577 043 380, e-mail: petra.macakova@zlinskykraj.cz

 

 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu a lovu ryb a vodních organismů v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení

Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru

Tiskopisy jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze č. 5 vyhl. č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění.

Identifikace rybníkáře nebo uživatele rybářského revíru je uvedena v tabulce A přílohy 1 vyhlášky

 

 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky nejsou stanoveny.

 

 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Rybníkář a uživatel rybářského revíru jsou povinni vést evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství resp. v rybářském revíru, a předkládat ji nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku příslušnému orgánu státní správy rybářství.

 

 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění

Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád)

 

 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Pokud rybníkář či uživatel rybářského revíru požadovanou evidenci sám nepředloží, je vyzván orgánem státní správy rybářství k splnění této povinnosti v náhradní lhůtě.

 

 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:

Osoba, která nesplní povinnost danou jí v ust. § 3 odst. 4 resp. § 11 odst. 5 – 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, se dopouští přestupku podle ust. § 30 resp. podle ust. § 31 tohoto zákona, a lze jí uložit pokutu až do výše 30 000 Kč (fyzická osoba) resp. do výše 50 000 Kč (právnická nebo podnikající fyzická osoba).

 

 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru