Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

PŘEDKLÁDÁNÍ EVIDENCE O HOSPODAŘENÍ A O DOSAŽENÉM HOSPODÁŘSKÉM VÝSLEDKU V RYBÁŘSKÉM REVÍRU / RYBNÍKÁŘSTVÍ

 • Základní informace k životní situaci:
Rybníkář nebo uživatel rybářského revíru jsou povinni vést evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství resp. v rybářském revíru v souladu s ust. § 3 odst. 4 resp. ust. § 11 odst. 5 – 7 zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a předkládat ji příslušnému orgánu státní správy rybářství podle ust. § 21 až 24 tohoto zákona nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Fyzická osoba nebo právnická osoba, která je uživatelem rybářského revíru nebo rybníkářem ve smyslu zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podmínkou je hospodaření v režimu rybníkářství ve smyslu ust. § 2 zákona č. 99/2004 Sb. O rybářství nebo povolení výkonu rybářského práva v rybářském revíru.
Rybníkář podá písemně Evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu a lovu ryb v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení podle přílohy č. 1 vyhl. č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění, včetně identifikace rybníkáře podle tabulky A přílohy 1 této vyhlášky.
Uživatel rybářského revíru podá písemně Evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru podle přílohy č. 5 vyhl. č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění, včetně identifikace uživatele rybářského revíru podle tabulky A přílohy 1 této vyhlášky.
 • Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Písemným podáním evidence.
 • Na které instituci životní situaci řešit:
Na místně příslušném krajském úřadě.
Pro Zlínský kraj: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.
Kontaktní osoby:
MVDr. Petra Mačáková Mišáková, tel. 577 043 380, e-mail: petra.macakova@zlinskykraj.cz
Ing. Zdeněk Florián, tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku při chovu a lovu ryb v rybníku a ve zvláštním rybochovném zařízení
Evidence o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybářském revíru
 
Tiskopisy jsou uvedeny v příloze č. 1 a v příloze č. 5 vyhl. č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění. Identifikace rybníkáře nebo uživatele rybářského revíru je uvedena v tabulce A přílohy 1 vyhlášky.
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatky nejsou stanoveny.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Rybníkář a uživatel rybářského revíru jsou povinni vést evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství resp. v rybářském revíru a předkládat ji nejpozději do 30. dubna následujícího kalendářního roku příslušnému orgánu státní správy rybářství.
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění, § 3 odst.4 a§ 11 odst. 7
 • Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství, v platném znění
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Pokud rybníkář či uživatel rybářského revíru požadovanou evidenci sám nepředloží, je vyzván orgánem státní správy rybářství k splnění této povinnosti v náhradní lhůtě.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti:
Osoba, která nesplní povinnost danou jí v ust. § 3 odst. 4 resp. § 11 odst. 5 – 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, se dopouští přestupku podle ust. § 30 nebo 31 tohoto zákona, a lze jí uložit pokutu až do výše 30 000 Kč (fyzická osoba) resp. do výše 50 000 Kč (právnická nebo podnikající fyzická osoba).
 • Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
31. 10. 2019

 

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru