Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Informace o přijímání datových zpráv

Datovou zprávu (podání na v digitální podobě) je možné doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek – maximální velikost jedné datové zprávy je 20MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny – maximální velikost jedné datové zprávy je 10MB,
 • na přenosném technickém nosiči – maximální velikost jedné datové zprávy je 10MB.

ID datové schránky: scsbwku

Elektronická adresa podatelny: podatelna@kr-zlinsky.cz

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Krajský úřad Zlínského kraje
Podatelna, dveře č. 219
Třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány pouze na nosičích na USB flash disk, CD nebo DVD. Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na podatelně.

Přijímané formáty datových zpráv:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • RTF,
 • DOC, DOCX dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word,
 • XLS/XLSX dokument ve formátu Microsoft Excel

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný,
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM

E-faktury (od 1. 1. 2019):

 • UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015,
 • UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice),
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

Databáze:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

Náležitosti doručování datové zprávy:

Jednou datovou zprávou je možné zaslat pouze jedno podání.
Pokud je součástí jednoho podání více digitálních dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou přílohami tohoto podání.

Bezpečnost datové zprávy:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), obsahuje datový formát, který Krajský úřad Zlínského kraje nepřijímá, nebo škodlivý kód, pak tato datová zpráva není elektronickou podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

Potvrzení o doručení datové zprávy:

Zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Seznam některých právních předpisů, podle kterých je možné vůči krajskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:

Musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem:

 • Zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Nemusí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem:

 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Pokud je elektronický podpis neplatný, s podáním je nadále zacházeno tak, jako by podepsáno nebylo.

Základní výčet právních předpisů, jimiž se řídí činnost podatelny:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti),
 • vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek,
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru