Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Informace k zákonu o regulaci reklamy, jehož dodržování v rámci Zlínského kraje dozoruje Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad.

Krajský úřad vykonává přenesenou působnost podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V rámci této přenesené působnosti provádí svou činnost také Krajský živnostenský úřad. Jeho kompetence jsou stanoveny zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech. Rozsah činnosti je uveden v ust. § 3 tohoto zákona, kde je mimo jiné uvedeno, že Krajský živnostenský úřad plní úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

Zvláštním právním předpisem, který stanoví kompetence Krajskému živnostenskému úřadu, je zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství v oblasti regulace reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, srovnávací, na tabákové výrobky, na humánní léčivé přípravky, na veterinární léčivé přípravky, na potraviny a na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu, a upravuje obecné požadavky na reklamu a její šíření včetně postihů za porušení povinností podle tohoto zákona a stanovení orgánů dozoru. Dále upravuje regulaci reklamy na alkoholické nápoje, na přípravky na ochranu rostlin, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v pohřebnictví.


Dozorové orgány na úseku regulace reklamy a jejich kompetence:

a) pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,

b) pro reklamu na humánní léčivé přípravky, na lidské tkáně a buňky a sponzorování v této oblasti - Státní ústav pro kontrolu léčiv,

c) pro reklamu na zdravotní péči a sponzorování v této oblasti - Ministerstvo zdravotnictví,

d) pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin - Státní rostlinolékařská správa,

e) pro reklamu na veterinární léčivé přípravky - Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,

f) pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky - Úřad pro ochranu osobních údajů,

g) v ostatních případech - oblast regulace reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, srovnávací, skryté, na tabákové výrobky, na potraviny, reklamy na alkoholické nápoje, na dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby, na střelné zbraně a střelivo a na činnosti v pohřebnictví - Krajské živnostenské úřady.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Milan Jonák

577 043 571

milan.jonak@zlinskykraj.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru