Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název:

Rekonstrukce druhově bohatých společenstev ve Zlínském kraji

Program:
Finanční mechanismy EHP a Norska

Prioritní oblast:
2 – Ochrana životního prostředí

Zaměření priority:
2.7 – Snížení poklesu biodiverzity a ochrana nedotčených biotopů

Období realizace:
07/2008 - 04/2011

Celkový rozpočet:
349 446 EUR

Financování:
FM EHP Norska: 297 029 EUR (85%)
Zlínský kraj: 52 417 EUR (15%)

Stručný obsah:
Tento projekt je zaměřen na realizaci obnovy významných lučních ploch na území Zlínského kraje znehodnocovaných náletovými dřevinami a stařinou (stařina = stará tráva, která absencí cyklického kosení zarůstá území a omezuje tak výskyt některých chráněných druhů rostlin, které pod její vrstvou postupně vymizí).
Projekt dále řeší rekonstrukci přírodních nedotčených biotopů a významně se bude podílet na zastavení poklesu biodiverzity lučních společenstev v obnovovaných lokalitách. Lokality zahrnuté do tohoto projektu jsou:
- součástí sítě evropsky chráněných lokalit soustavy NATURA 2000,
- území připravovaná pro svou přírodovědnou hodnotu na vyhlášení jako přírodní památka nebo přírodní rezervace,
- místa s výskytem silně a kriticky ohrožených druhů flóry a fauny.
Dle výše uvedených kritérií bylo v přípravné fázi projektu vytipováno celkem 4188,3 ha území. V rámci projektu bude zrekonstruováno cca 85 ha pozemků majitelů (či nájemců), kteří projevili zájem zapojit se do projektu a zavázali se k následné cyklické údržbě na dobu 10 let.

Všeobecný cíl:
Obnova a zachování významných přírodovědných lokalit jako posledních míst výskytu vzácných a ohrožených druhů naší fauny a flory.

Specifické cíle:
◾Ukončení degradace hodnotných přírodních lokalit a zastavení poklesu jejich biodiverzity.
◾Zastavení poklesu biodiverzity lučních společenstev v obnovovaných lokalitách.
◾Iniciace zájmu jednotlivých účastníků projektu o problematiku šetrné údržby cenných přírodních lokalit.
◾Zajištění obhospodařování obnovených lokalit v letech po rekonstrukci.

Výstupy projektu:
◾Obnovené rekonstruované lokality – 85 ha (11 lokalit)
◾Plocha se zajištěnou následnou cyklickou údržbou – 85 ha
◾Propagační materiál – 1 druh - 2000 ks
◾Odborný seminář – 2 semináře

Partneři projektu:
Projekt není realizován ve spolupráci s partnery.

Aktuální stav:
Realizace projektu byla úspěšně dokončena. Projekt je ve fázi udržitelnosti.

Aktuality:
Bylo rekonstruováno 85,5ha lokalit. Zájemcům je k dispozici publikace o těchto lokalitách, jejíž název je totožný s názvem projektu (distribuuje odbor ŽPZE KÚZK, v elektronické podobě naleznete publikaci na stránkách kraje)

Kontaktní osoba:
Ing. Veronika Krampotová, projektová manažerka, tel.: 577 043 826
E-mail: veronika. krampotova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru