Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

Název projektu:        

Revitalizace Baťova mrakodrapu – 2. etapa

Operační program:        

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa:

Dobrý správa území a zefektivnění veřejných institucí 

Specifický cíl:   

3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Období realizace:

05/2023 – 12/2023

Celkové předpokládané náklady:

68 947 000 Kč vč. DPH

Celkové způsobilé výdaje (předpokládané):

23 351 000 Kč vč. DPH

Financování (předpoklad):

Evropský fond pro regionální rozvoj: 19 848 000 Kč

Státní rozpočet: 1 168 000 Kč

Vlastní zdroje žadatele:  47 931 000 Kč

Stručný obsah:

Druhá etapa projektu Revitalizace Baťova mrakodrapu bude zaměřena na revitalizaci vnějších částí budovy, které v současnosti vykazují havarijní stav.

Jedná se o tyto části:

 1. Revitalizace poruch fasády, tj. obnova břízolitových omítek a cihelných pásků:

bude provedena vysprávka ploch břízolitové omítky včetně obnovení dilatací sloupů a vysprávka cihelných pásků, kdy budou poškozené cihelné pásky nahrazeny novými, a zároveň dojde ke  statickému dozajištění uchycení těchto části fasád, tak aby byly soudržné s nosným podkladem a nedocházelo k odpadávání kusů fasády.

 1. Obnova hydroizolace a oplechování střech:

stavebními pracemi dojde k revitalizaci ukončení střešní konstrukce v 16. a 17. podlaží objektu, k obnově hydroizolační funkce střechy a dále k obnově hydroizolační funkce střechy nad 2. podlažím.

 1. Revitalizace konstrukce pojízdné lávky a stožárů, včetně statického dozajištění lávky z hlediska BOZP:

bude provedena revize pojízdné lávky a stožárů. Proběhne důkladná kontrola ocelové konstrukce dráhy, ocelové kolejnice s konzolí. Bude provedeno dovaření kolejnice v místě napojení kolejnice a nosnou konzoli. Proběhne kontrola svarů, kdy stávající svary budou dovařeny. Celá konstrukce bude očištěna a natřena antikorozním nátěrem.

Aktivity projektu:

Za hlavní aktivity projektu jsou považovány především stavební práce:

 1. revitalizace poruch fasády;
 2. Obnova hydroizolace a oplechování střechy;
 3. revitalizace konstrukce pojízdné lávky a oplechování střechy.

Za vedlejší aktivity projektu jsou následně považovány všechny další aktivity, které souvisí s

realizací projektu. Především se jedná o:

 • vypracování odborného posudku;
 • vypracování projektových dokumentací;
 • inženýrskou činnost;
 • autorský dozor;
 • zpracování studie proveditelnosti;
 • administrace výběrových řízení;
 • technický dozor investora, BOZP;
 • publicitu projektu.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je druhá etapa revitalizace Baťova mrakodrapu spočívající ve vytvoření podmínek pro zachování a obnovu této unikátní budovy, v posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví prostřednictvím stavebních úprav objektu a ve výsledku v zefektivnění prezentace kulturní památky ve městě Zlín. Realizací předkládaného projektu bude naplněn specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. 

Cílové skupiny:

Návštěvníci a občané

Aktuální stav:

Na projekt bylo dne 04. 05. 2022 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v celkové výši 21 016 256,38 Kč pod registračním číslem CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0017083. Dne 15.12.2023 byl na dílo vydán kolaudační souhlas a dílo bylo zhotovitelem řádně předáno. Projekt je nyní ve fázi administrace a přípravy k podání Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci.

Kontaktní osoba:

Bc. Sabina Kadlčíková, manažerka projektu; tel.: +420 577 043 782

e-mail: sabina.kadlcikova@zlinskykraj.cz

 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru