Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

CZ

cs

menu

ROZHODNUTÍ VE SPORECH O MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ PRVNÍHO STUPNĚ, POKUD JEDNÍM Z ORGÁNŮ NENÍ VOJENSKÝ LESNÍ ÚŘAD

 • Základní informace k životní situaci:
Krajský úřad v přenesené působnosti rozhoduje podle § 11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění zákona č. 413/2005 Sb. o správním řízení (správní řád), o místní příslušnosti orgánů státní správy lesů prvního stupně. Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán. Není-li takového orgánu, určí místní příslušnost usnesením ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.
 • Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Účastník řízení a dotčené orgány státní správy lesů.
 • Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první. V ostatních případech nebo nelze-li podmínky místní příslušnosti určit, určí místní příslušnost usnesením nejblíže společně nadřízený správní orgán. Není-li takového orgánu, určí místní příslušnost usnesením ústřední správní úřad, do jehož působnosti rozhodovaná věc náleží.
 • Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti osobně, poštou, elektronicky.
 • Na které instituci životní situaci řešit a s kým:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.
Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@zlinskykraj.cz
Bc. Jan Adámek tel. 577 043 372, e-mail: jan.adamek@zlinskykraj.cz
 • Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Odůvodněnou žádost.
 • Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají. 
 • Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.
 • Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění (zpravidla do 30 - ti dnů, ve složitých případech do 60 - ti dnů).
 • Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Všichni účastníci předmětného řízení.
 • Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.
 • Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@zlinskykraj.cz
 • Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění a zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění. 
 • Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti usnesení se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
 • Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Sankce stanoveny nejsou.
 • Za správnost návodu odpovídá útvar:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
 • Popis byl naposledy aktualizován:

12. 2019

 
 • Datum konce platnosti popisu:
Konec platnosti návodu není stanoven.
 
 

Aktualizováno:

Krajský úřad Zlínského kraje © 2024

Cookie lišta

Nahoru